پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2023-8) , صفحات (285-297)

عنوان : ( بررسی اثر مهاری پپتید CLF36 مشتق شده از لاکتوفرین شتری بر مسیر پیامرسان NF-кB در محیط شبیهسازی شده مولکولی ) In silico )

نویسندگان: حجت اله یامی , مجتبی طهمورث پور , محمدهادی سخاوتی , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، برر سی اثرات مهاری لاکتوفرامپین - لاکتوفری سین شتری نوترکیب بر م سیر فاکتور ه سته ای کاپا B ( NF-кB ( بود. این پپتید ( CLF36 ( که با مطالعه قبلی در آزمای شگاه بیوتکنولوژی گروه علوم دامی دان شکده ک شاورزی دان شگاه فردو سی م شهد ) شماره د ستر سی بانک ژن: MH327768.1 ( تهیه شده است. اثرات بازدارندگی این پپتید با شبیه سازی داکینگ مولکولی ) In silico ( ارزیابی شد. داده های پروتئین برای مسیر پیام رسان NF-кB از بانک دادههای پروتئین ) PDB ( و UniProt جمعآوری شد. سپس، شبیه سازی برهمکنش )داکینگ( پپتید CLF36 با مسیر پیامرسان NF-кB در بالادست، سایتوکین های پیشالتهابی )مانند TNF-α و IL-6 ( و در پاییندست، IKK-β و NF-κB-p65 سیتوپلاسمی با استفاده از نرمافزار آنلاین ClusPro 2.0 انجام شد. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی بر اساس برهمکنشهای مولکولی این پپتید با جایگاه فعال پروتئینهای مسیر NF-кB ن شان داد که ممکن ا ست نقش تعدیل کنندگی و ضدالتهابی در فرآیندهای ایمنی را با اثر مهاری بر روی سایتوکین های TNF-α و IL-6 در بالاد ست و IKK-β و NF-κB-p65 در پایین دست مسیر پیامرسان NF-кB داشته باشد. این نتایج مشابه با اثرات مهاری Infliximab ، Camelid Fab ، NEMO و GILZ بر روی مسییر پیامرسیان NF-кB اسیت. علاوهبراین، این یافتهها ممکن اسیت یک مبنای نیری برای مکانیسیمهای درمانی پپتید CLF36 فراهم کند.

کلمات کلیدی

, سایتوکینهای پیشالتهابی, شبیهسازی داکینگ مولکولی, مسیر فاکتور هستهای کاپاB
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095583,
author = {یامی, حجت اله and طهمورث پور, مجتبی and سخاوتی, محمدهادی and جوادمنش, علی},
title = {بررسی اثر مهاری پپتید CLF36 مشتق شده از لاکتوفرین شتری بر مسیر پیامرسان NF-кB در محیط شبیهسازی شده مولکولی ) In silico},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2023},
volume = {15},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-3106},
pages = {285--297},
numpages = {12},
keywords = {سایتوکینهای پیشالتهابی، شبیهسازی داکینگ مولکولی، مسیر فاکتور هستهای کاپاB},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مهاری پپتید CLF36 مشتق شده از لاکتوفرین شتری بر مسیر پیامرسان NF-кB در محیط شبیهسازی شده مولکولی ) In silico
%A یامی, حجت اله
%A طهمورث پور, مجتبی
%A سخاوتی, محمدهادی
%A جوادمنش, علی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2023

[Download]