پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (23), شماره (2), سال (2023-10) , صفحات (207-232)

عنوان : ( نقد کتاب تئوری های سازمان: اسطوره‌ها )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , زهرا رجایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قاله حاضر به معرفی، بررسی و نقدکتاب تئوری های سازمان: اسطوره‌ها جی ام شفریتز؛ استیون اوت ، ترجمه دکتر علی پارسائیان می‌پردازد. این اثر توسط انتشارات ترمه چاپ و منتشر شده است. روش تحقیق از نوع نقد کیفی کتاب مورد بررسی و به صورت موردی انجام شده است. نتایج نشان داد که کتاب، اثری ارزشمند در حوزۀ تئوری سازمان است و امتیازات و نوآوری ها و ساختار منسجمی دارد. با توجه به اینکه مقالات اصلی نویسندگان آورده شده است ایده نو و بدیع به ‌حساب می آید که توجه علاقمندان این رشته را برای خواندن مقالات اصلی نویسندگان مضاعف می‌کند و از این لحاظ دارای نوآوری بوده و آن را از سایر کتب تئوری سازمان متمایز کرده است. در این کتاب ارائه کلیات ابتدای هر فصل به قلم شفریتز و اوت سپس ارایه مقالات مرتبط در هر دیدگاه و ارائه منابع و ماخذ هر مقاله به جمع بندی بهتر مطالب برای مخاطب کمک می نماید اگر چه با توجه به نسخه های جدیدتر کتاب به زبان انگلیسی، دو فصل ومجموعه مقالاتی به چاپ جدید افزوده شده است که از این لحاظ نیازمند روزآوری است.

کلمات کلیدی

تئوری سازمان؛ نقد؛ تحلیل؛ اسطوره ها؛ نویسندگان کلاسیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095591,
author = {ملک زاده, غلامرضا and زهرا رجایی},
title = {نقد کتاب تئوری های سازمان: اسطوره‌ها},
journal = {پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی},
year = {2023},
volume = {23},
number = {2},
month = {October},
issn = {2383-1650},
pages = {207--232},
numpages = {25},
keywords = {تئوری سازمان؛ نقد؛ تحلیل؛ اسطوره ها؛ نویسندگان کلاسیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد کتاب تئوری های سازمان: اسطوره‌ها
%A ملک زاده, غلامرضا
%A زهرا رجایی
%J پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
%@ 2383-1650
%D 2023

[Download]