مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (14), شماره (53), سال (2023-4) , صفحات (313-332)

عنوان : ( تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی با تجربه حسی برند و اشتیاق به برند )

نویسندگان: روح اله باقری , قاسم اسلامی , فرشاد قادری , زینت پارسائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگران در سفرهای خود علاوه بر بازدید از مکان­‌های دیدنی شهر، با اقامت در هتل مناسب می­‌خواهند از سفر خود لذت ببرند و هتل­‌ها نیز، به دنبال ارائه خدمات رضایت­‌بخش به گردشگران هستند تا بتوانند در جهت ترغیب گردشگران به بازدید مجدد و تبلیغات شفاهی مثبت آنها به دیگران گام بردارند. از این‌رو انجام پژوهشی در جهت ارائه راهکارهای صحیح به مدیران هتل­‌ها در این جهت ضرورت دارد. بنابراین هدف پژوهش، شناخت تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی در کسب‌و‌کار گردشگری می­‌باشد که از طریق متغیرهای تجربه حسی برند و اشتیاق به برند مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام کار، پیمایشی است. جامعه ­آماری آن، گردشگران مقیم در 17 هتل، شامل هتل‌­های چهار و پنج ستاره شهر مشهد می‌­باشند. جمع‌­آوری داده­‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد صورت گرفت و بر اساس فرمول کوکران، حداقل حجم نمونه برای جوامع نامعلوم 384 نفر تخمین زده شده است که در نهایت در این پژوهش، 387 پرسشنامه به طور غیرتصادفی در دسترس جمع­‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌­افزارهای SPSS نسخه 19و AMOS نسخه 18، استفاده گردید. یافته‌­ها حاکی از تأیید تمام فرضیه‌های پژوهش است. نتایج نشان می­‌دهد، تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تجربه حسی برند، اشتیاق به برند و تبلیغات شفاهی مثبت و معنادار است و همچنین تجربه ­حسی برند و اشتیاق به برند بر تبلیغات شفاهی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلمات کلیدی

الگوی بازاریابی چند‌حسی تجربه‌حسی برند اشتیاق به برند تبلیغات شفاهی گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095619,
author = {باقری, روح اله and اسلامی, قاسم and فرشاد قادری and پارسائی, زینت},
title = {تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی با تجربه حسی برند و اشتیاق به برند},
journal = {مطالعات مدیریت راهبردی},
year = {2023},
volume = {14},
number = {53},
month = {April},
issn = {2228-6853},
pages = {313--332},
numpages = {19},
keywords = {الگوی بازاریابی چند‌حسی تجربه‌حسی برند اشتیاق به برند تبلیغات شفاهی گردشگری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی با تجربه حسی برند و اشتیاق به برند
%A باقری, روح اله
%A اسلامی, قاسم
%A فرشاد قادری
%A پارسائی, زینت
%J مطالعات مدیریت راهبردی
%@ 2228-6853
%D 2023

[Download]