توسعه و سرمایه, دوره (8), شماره (1), سال (2023-9) , صفحات (23-43)

عنوان : ( تأثیر تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی در ایران )

نویسندگان: محمدعلی مقصودپور , مصطفی سلیمی فر , نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بررسی تأثیر تکانه پولی تحریم بانک مرکزی بر موقعیت مالی و ترازنامه‌ای بخش خصوصی ایران (از طریق تأثیر بر سرمایه مالی بخش خصوصی) با استفاده از مدل‌های تطبیق روانه انباره است. روش: از داده‌های اقتصاد ایران برای دوره 1397-1390 برای بدست آوردن مقادیر پارامترها استفاده شده و سپس مدل تحقیق برای یک دوره 50 ساله شبیه‌سازی شده است و بر اساس آن اثرات تکانه تحریم بانک مرکزی در سه سناریوی، تحریم ضعیف، تحریم متوسط و تحریم شدید شبیه‌سازی و تحلیل شده است. یافته‌ها: نتایج تحقیق ضمن تایید نظریه عدم تقارن تکانه پولی، نشان می‌دهد که تحریم بانک مرکزی باعث کاهش انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی می‌شود. همچنین سیاست‌های مالی انبساطی دولت تأثیر منفی تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. نتیجه‌گیری: تکانه پولی تحریم بانک مرکزی با کاهش انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی، باعث کاهش مصرف از کانال ثروت و کاهش سرمایه‌گذاری از کانال‌های وام‌دهی بانکی، ترازنامه، نرخ بهره و q توبین می‌شود. چون در زمان محدودیت منابع مالی، بنگاه‌های کوچک برای تامین سرمایه با مشکلات بیشتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ مواجه خواهند بود، لذا آسیب بیشتری از تحریم خواهند برد. توصیه می‌گردد که دولت در سیاست‌های حمایتی خود این مسئله را درنظر داشته باشد.

کلمات کلیدی

تحریم بانک مرکزی انباشت سرمایه مالی کسری بودجه دولت مدل تطبیق روانه انباره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095652,
author = {مقصودپور, محمدعلی and سلیمی فر, مصطفی and صالح نیا, نرگس},
title = {تأثیر تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی در ایران},
journal = {توسعه و سرمایه},
year = {2023},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-2428},
pages = {23--43},
numpages = {20},
keywords = {تحریم بانک مرکزی انباشت سرمایه مالی کسری بودجه دولت مدل تطبیق روانه انباره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی در ایران
%A مقصودپور, محمدعلی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A صالح نیا, نرگس
%J توسعه و سرمایه
%@ 2008-2428
%D 2023

[Download]