پژوهش های جغرافیای طبیعی, دوره (55), شماره (2), سال (2023-9) , صفحات (111-132)

عنوان : ( درستی سنجی متغیر‌های دما و بارش مدل‌های CMIP5 در ایران تحت پروژه‌های CORDEX و NEX-GDDP )

نویسندگان: فاطمه تقوی نیا , بتول زینالی , عباسعلی داداشی رودباری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه‌به اینکه تاکنون هیچ مطالعه‌ای به ارزیابی توأمان روش‌های ریزگردانی NEX-GDDP و CORDEX- WAS جهت درستی‌سنجی خروجی مدل‌های CMIP5 در ایران برای فرا سنج‌های دما و بارش انجام نشده است؛ لذا این مطالعه برای نخستین‌بار در ایران مقایسه عملکرد مدل MPI-ESM-LR از سری مدل‌های CMIP5 را برای متغیرهای دما و بارش با رویکرد توأمان روش ریزگردانی دینامیکی و آماری برای دوره تاریخی 2005-1980 موردمطالعه قرار می‌دهد. جهت درستی‌سنجی، آماره‌های MBE، RMSE و r مورداستفاده قرار گرفت. برای برآورد شیب روند داده‌ها در سری زمانی، از روش ناپارامتریک سنس استفاده می‌شود. نتایج نشان داد در پروژه کوردکس میزان اریبی 34/0- درجه سلسیوس و در پروژه NEX-GDDP میزان اریبی 46/0- درجه سلسیوس ثبت شده است که بیانگر عملکرد بهتر مدل MPI-ESM-LR تحت پروژه ریزگردانی دینامیکی کوردکس در مقایسه با پروژه آماری NEX-GDDP در شبیه­سازی دما می­باشد. در هر دو پروژه بیشینه دما در سواحل جنوب و کمینه دما در ارتفاعات شمال غرب کشور شبیه­سازی شده است. در شاخص MBE پروژه NEX-GDDP با اریبی 60/2- میلی‌متر در مقایسه با پروژه کوردکس با اریبی 21/8- میلی‌متر، کاهش اریبی را نشان می‌دهد که بیانگر عملکرد بهتر مدل MPI-ESM-LR در پروژه NEX-GDDP نسبت به پروژه کوردکس در شبیهسازی بارش می‌باشد. بیشینه بارش در هر دو پروژه در ارتفاعات زاگرس و کمینه بارش در جنوب شرق کشور شبیه­سازی شده است

کلمات کلیدی

, ایران, بارش, دما, CORDEX-WAS , NEX-GDDP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095698,
author = {فاطمه تقوی نیا and بتول زینالی and داداشی رودباری, عباسعلی},
title = {درستی سنجی متغیر‌های دما و بارش مدل‌های CMIP5 در ایران تحت پروژه‌های CORDEX و NEX-GDDP},
journal = {پژوهش های جغرافیای طبیعی},
year = {2023},
volume = {55},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-630X},
pages = {111--132},
numpages = {21},
keywords = {ایران، بارش، دما، CORDEX-WAS ،NEX-GDDP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درستی سنجی متغیر‌های دما و بارش مدل‌های CMIP5 در ایران تحت پروژه‌های CORDEX و NEX-GDDP
%A فاطمه تقوی نیا
%A بتول زینالی
%A داداشی رودباری, عباسعلی
%J پژوهش های جغرافیای طبیعی
%@ 2008-630X
%D 2023

[Download]