کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (10), شماره (19), سال (2018-7) , صفحات (277-306)

عنوان : ( بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تاثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک های دولتی )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , فرشته صادقی , ناهید سالار باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تأثیر ابعاد گرایش به کارآفرینی بر عملکرد آن ها می باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. 128 نفر از مدیران و معاونان بانک های دولتی شهر مشهد پرسشنامه را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به کمک روش مدل سازی صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد Amos و نرم افزار (SEM) معادلات ساختاری که مدل نظری ارائه شده، برای پیش بینی عملکرد از طریق ابعاد گرایش به کارآفرینی و آمادگی برای خدمت مناسب است. نتایج نشان داد ابعاد گرایش به کارآفرینی از طریق آمادگی برای خدمت، تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد دارد. از طرفی نقش میانجی آمادگی برای خدمت نیز تائید شد.

کلمات کلیدی

, نوآوری, ریسک پذیری, پیشگامی, آمادگی برای خدمت, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095702,
author = {حدادیان, علیرضا and صادقی, فرشته and سالار باباخانی, ناهید},
title = {بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تاثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک های دولتی},
journal = {کاوش های مدیریت بازرگانی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {19},
month = {July},
issn = {2645-386X},
pages = {277--306},
numpages = {29},
keywords = {نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی، آمادگی برای خدمت، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تاثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک های دولتی
%A حدادیان, علیرضا
%A صادقی, فرشته
%A سالار باباخانی, ناهید
%J کاوش های مدیریت بازرگانی
%@ 2645-386X
%D 2018

[Download]