مطالعات مدیریت بهبود و تحول, دوره (24), شماره (79), سال (2016-3) , صفحات (119-144)

عنوان : ( تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , ملیحه قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شبکههای ارتباطی نقش اساسی در نوآوریها و موفقیت مدیران دارند.به طوری که هرچقدر افراد سازمانها مهارتهای اجتماعی و ارتباطی بیشتری داشته باشند، موفقیت های بیشتری بهدست می آورند . هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر سه بعد برون گرایی، سازگاری و تجربه پذیری که از ابعاد مهم شخصیت هستند بر رفتار شبکه سازی میباشد . روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است . برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفت . جامعه آماری د ر این پژوهش نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین در شهرمشهد میباشد که بنا بر اطلاعات موجود تعداد آنها 120 نفر میباشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونهگیری تصادفی ساده استفاده گردیده است . نتایج پژوهش نشان میدهد که برون گرایی، سازگاری، تجربه پذیری بر رفتارشبکه سازی تأثیر میگذارند. بعد برونگرایی تأثیر بیشتری در ایجاد ارتباطات شبکه سازی دارد. بعد سازگاری در حفظ و استفاده از ارتباطات شبکه سازی تأثیرگذار است. هم چنین بعد تجربه پذیری نیز در ایجاد و حفظ ارتباطات شبکه سازی مؤثر است.

کلمات کلیدی

, برونگرایی, سازگاری, تجربه پذیری, رفتارهای شبکه سازی, بیمه کارآفرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095703,
author = {حدادیان, علیرضا and قربانی, ملیحه},
title = {تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی},
journal = {مطالعات مدیریت بهبود و تحول},
year = {2016},
volume = {24},
number = {79},
month = {March},
issn = {2251-8037},
pages = {119--144},
numpages = {25},
keywords = {برونگرایی، سازگاری، تجربه پذیری، رفتارهای شبکه سازی، بیمه کارآفرین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی
%A حدادیان, علیرضا
%A قربانی, ملیحه
%J مطالعات مدیریت بهبود و تحول
%@ 2251-8037
%D 2016

[Download]