چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی , 2019-05-02

عنوان : ( بررسی نقش میانجی گر عشق به برند و دانش برند در رابطه بین تجربه و وفاداری نسبت به برند(مورد مظالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: بهروز عظیمی فرد , علیرضا حدادیان , آذر کفاش پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به تغییرات پی در پی فناوری، محصولات، سلایق، و نیازها و خواسته های مشتریان و همچنین تغییر در بازارها وتقاضاهای مشتریان دیگر همانند گذشته نمی توان تنها به جذب مشتریان تکیه نمود، بلکه حفظ مشتریان فعلی و جلب وفاداری شان و برقراری ارتباط بلندمدت که موجب تکرار خریدشان گردد، ضروری می باشد. لذا تحقیق حاضر با درک این موضوع به بررسی تاثیر تجربه برند بر وفاداری بطور مستقیم و همراه با نقش میانجی عشق به برند و دانش برند می پردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که 373 نفر از آنها گیری غیر احتمالی سهمیه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد بعنوان نمونه به روش نمونه مورد تجزیه و Amos و SPSS و دادههای حاصل از توزیع آنها آن با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای تحلیل قرار گرفتند. نتایج نهایی نشان داد که کلیه فرضیات مورد تایید بوده و تجربه برند بطور مستقیم در قالب فرضیات اول تا سوم بر عشق به برند، دانش برند و وفاداری به برند تاثیر معناداری دارد، عشق به برند و دانش برند نیز در قالب فرضیات چهارم و پنجم بر وفاداری به برند تاثیر معناداری داشته و همچنین تجربه برند بطور غیرمستقیم از طریق عشق به برند و دانش برند، تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری دانشجویان می گذارد که شکل دهنده فرضیات ششم و هفتم می باشند.

کلمات کلیدی

, تجربه برند, عشق به برند, دانش برند, وفاداری برند, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095705,
author = {عظیمی فرد, بهروز and حدادیان, علیرضا and کفاش پور, آذر},
title = {بررسی نقش میانجی گر عشق به برند و دانش برند در رابطه بین تجربه و وفاداری نسبت به برند(مورد مظالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تجربه برند، عشق به برند، دانش برند، وفاداری برند، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش میانجی گر عشق به برند و دانش برند در رابطه بین تجربه و وفاداری نسبت به برند(مورد مظالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد)
%A عظیمی فرد, بهروز
%A حدادیان, علیرضا
%A کفاش پور, آذر
%J چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
%D 2019

[Download]