میکروبیولوژی دامپزشکی, Volume (8), No (2), Year (2013-4) , Pages (137-149)

Title : ( مطالعه ورم پستان کلینیکی کلی فرمی گاوهای شیری هلشتاین در اطراف شهرستان گرمسار )

Authors: Majid Mohammadsadegh , Mahdi Askari Badouei , Moreteza Gorjidooz , Daneshvar , A Koochakzadeh ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به منظور تعیین نرخ وقوع ورم پستان کلی فرمی در شرایط ایران، از 144 مورد ورم پستان کلینیکی در دامپروری‌های اطراف گرمسار نمونه شیرهای ورم پستانی جمع آوری ودر آزمایشگاه کشت اختصاصی برای جدا شدن کلی فرم‌ها انجام شد. نتایج نشان داد تعداد 51 (34%) نمونه دارای کلی فرم بود. پس از درنظرگرفتن تعداد کلنی cfu > 500 برای تعیین عفونت زا بودن موارد کلی فرمی، اشریشیا کلی از 72% موارد در حد عفونت زا و 62% موارد در حد کمتر از آن جدا شد ولی سویه‌های کلبسیلا و پروتیوس ولگاریس تنها از موارد درحد عفونت زا جدا گردید. شایع ترین عوامل مولد عفونت کلی فرمی پستان اشریشیا کلی (72%) و سویه‌های کلبسیلا (8/14%) بودند. ورم پستان حاد شایع ترین (64%) شکل ورم پستان در این تحقیق بود و پس از آن نوع تحت حاّد (31%) و سپس فوق حاّد (5%) قرار داشت و تنها باکتری مولد حالت فوق حاّد اشریشیا کلی بود. همچنین از این تحقیق نتیجه گیری گردید که شایع ترین سن درگیری شکم دوم وشایع ترین نشانه آن وجود ترشحات آبکی فاقد دلمه و چرک و شایعترین کارتیه درگیر، چپ عقب بود. با توجه به نتایج آزمون آنتی بیوگرام موثرترین آنتی بیوتیک، سفتریاکسون بود

Keywords

ورم پستان کلی فرمی گاوشیری اشریشیا کلی کلبسیلا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095727,
author = {مجید محمدصادق and Askari Badouei, Mahdi and مرتضی گرجی دوز and مصطفی دانشور and علیرضا کوچک زاده},
title = {مطالعه ورم پستان کلینیکی کلی فرمی گاوهای شیری هلشتاین در اطراف شهرستان گرمسار},
journal = {میکروبیولوژی دامپزشکی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-8851},
pages = {137--149},
numpages = {12},
keywords = {ورم پستان کلی فرمی گاوشیری اشریشیا کلی کلبسیلا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ورم پستان کلینیکی کلی فرمی گاوهای شیری هلشتاین در اطراف شهرستان گرمسار
%A مجید محمدصادق
%A Askari Badouei, Mahdi
%A مرتضی گرجی دوز
%A مصطفی دانشور
%A علیرضا کوچک زاده
%J میکروبیولوژی دامپزشکی
%@ 2251-8851
%D 2013

[Download]