میکروبیولوژی دامپزشکی, Volume (5), No (2), Year (2010-3) , Pages (107-110)

Title : ( بررسی نقش احتمالی مانهمیا همولیتیکا در موارد پنومونی گوسفند در منطقه گرمسار )

Authors: Ghadrdan , Mahdi Askari Badouei , Safari , Ashrafi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در مطالعه حاضر نقش احتمالی باکتری مانهمیا همولیتیکا در ایجاد موارد پنومونی در گوسفندان شهرستان گرمسار مورد تحقیق قرارگرفت. بدین منظور با مراجعه به کشتارگاه گرمسار از 120 راس گوسفند کشتار شده (60 راس واجد ضایعات ریوی پنومونی و 60 راس سالم) نمونه گیری به عمل آمد. در هر مورد پیش از اخذ نمونه و کشت در آزمایشگاه, سن, جنس و محل ضایعات ریه ثبت می گردید. بر اساس نتایج بدست آمده هیچیک از ریه های تحت مطالعه واجد مانهمیا همولیتیکا نبودند در حالیکه باکتری های دیگر (سودوموناس, پروتئوس, آرکانوباکتریوم پیوژنز, کلبسیلا, آنتروباکتر, استرپتوکوک, اشریشیاکلی و پاستورلا ترهالوزی) از ریه های واجد و فاقد ضایعه جدا گردید. از بین 60 ریه سالم تحت بررسی کشت 9 ریه (15 درصد) با جداسازی باکتری همراه بود در حالی که کشت 54 ریه واجد ضایعه (90 درصد), به جداسازی یکی از باکتری های فوق الذکر منجر گردید. به نظر می رسد که عواملی از قبیل تفاوت های اقلیمی, فصلی و نژادی در وجود اختلاف نتایج بررسی حاضر با تحقیقات دیگر نقش داشته باشند.

Keywords

پنومونی مانهمیاهمولیتیکا گوسفندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095728,
author = {علیرضا قدردان مشهدی and Askari Badouei, Mahdi and حسین صفری and ایرج اشرافی},
title = {بررسی نقش احتمالی مانهمیا همولیتیکا در موارد پنومونی گوسفند در منطقه گرمسار},
journal = {میکروبیولوژی دامپزشکی},
year = {2010},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-8851},
pages = {107--110},
numpages = {3},
keywords = {پنومونی مانهمیاهمولیتیکا گوسفندان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش احتمالی مانهمیا همولیتیکا در موارد پنومونی گوسفند در منطقه گرمسار
%A علیرضا قدردان مشهدی
%A Askari Badouei, Mahdi
%A حسین صفری
%A ایرج اشرافی
%J میکروبیولوژی دامپزشکی
%@ 2251-8851
%D 2010

[Download]