ادبیات عرفانی, سال (2023-7)

عنوان : ( مقایسه مفهوم وحدت در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره‌ها‌ی شناختی )

نویسندگان: سیده زهرا میرنژاد , محمد تقوی , مریم صالحی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم وحدت یکی از مفاهیم انتزاعی، مبهم و بنیادی در حوزه‌ی عرفان و فلسفه است و استعاره عمده‌ترین و مهم‌ترین محملی است که شعرای عارف، از جمله بیدل دهلوی و مولانا، برای ملموس کردن مفاهیم انتزاعی عرفانی همچون وحدت از آن بهره برده‌است. در این پژوهش برآنیم که بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی شناختی، وحدت را در مثنوی‌های این دو شاعر بزرگ (عرفان، طلسم حیرت، محیط اعظم، طورمعرفت و مثنوی معنوی) بررسی و تحلیل نماییم و پس از مشخص کردن انواع و کارکردهای شناختی استعاره‌ها، دیدگاه و اندیشه‌ی بیدل و مولانا را از خلال آنها مشخص کنیم. پس از بررسی آثار هر دو شاعر در یافتیم که مولانا بیشتر از استعاره‌های مربوط به امور طبیعی، در دسترس و مذهبی استفاده کرده‌است؛ اما بیدل از استعاره‌های مربوط به مصنوعات بشری بیشتربهره برده‌است. بر این اساس هدف اصلی مولانا مطابق با اغراض تعلیمی او از به‌کارگیری استعاره، بیشتر تفهیم وحدت به مخاطب است؛ ولی بیدل در کنار آن به دنبال هنرنمایی و مضمون‌پردازی نیز بوده است. هر دو تحت تأثیر محیط جغرافیایی، شیوه‌ی زندگی و تجربیات زندگی خود تأکید بیشتری در استفاده از برخی استعاره‌ها داشته‌اند.

کلمات کلیدی

وحدت مولانا بیدل دهلوی مثنوی استعاره‌ی شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095750,
author = {میرنژاد, سیده زهرا and تقوی, محمد and صالحی نیا, مریم},
title = {مقایسه مفهوم وحدت در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره‌ها‌ی شناختی},
journal = {ادبیات عرفانی},
year = {2023},
month = {July},
issn = {2008-9384},
keywords = {وحدت مولانا بیدل دهلوی مثنوی استعاره‌ی شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مفهوم وحدت در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره‌ها‌ی شناختی
%A میرنژاد, سیده زهرا
%A تقوی, محمد
%A صالحی نیا, مریم
%J ادبیات عرفانی
%@ 2008-9384
%D 2023

[Download]