دومین کنفرانس بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی , 2023-09-20

عنوان : ( بررسی تفاوتهای شکلی دندانهای آسیای فوقانی در سه گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی )

نویسندگان: فاطمه طباطبائی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صفات دندانی و جمجمه ای در بسیاری از گونه ها در سطح درون گونه ای و بین گونه ای یابین جمعیت های گونه ها دارای تفاوت هایی درشکل واندازه است. و استفاده از این صفات برای زیست شناسان و به خصوص آرایه شناسان برای تشخیص گونه ها بسیار کاربردی است. در این مطالعه تفاوت های شکلی دندان های آسیای فوقانی در127نمونه ازسه گونه(Meriones persicus)،(Meriones meridianus)،(Merioneshurrianae)،با روش ریخت سنجی هندسی مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل از آنالیز(CVA)نشان داد در طول محور اول از سمت منفی به مثبت فشردگی ردیف دندانی به خصوص در انتهای لوب دوم و لوب سوم کاسته می شود و در طول محور دوم از سمت منفی به مثبت فشردگی ردیف دندانی بیشتر میشود و در هر سه لوب شاهدافزایش فشردگی هستیم و ردیف دندانی تقریبا حالت مقعر به خود میگیرند. در مورد دندان های آسیا در این جنس فرمول دندانی یکسان است ولیشکل دندان های آسیا اندازه ی آن ها و لوب های آن در گونه های مختلف این جنس با یکدیگر فرق می کند.براین اساس مامیتوانیم بیان کنیم که ریخت سنجی هندسی روشی مناسب برای بررسی تفاوت های شکلی دندان های آسیای فوقانی است.

کلمات کلیدی

, جوندگان, مورفولوژی, آرایه شناسی, تنوع زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095763,
author = {طباطبائی یزدی, فاطمه},
title = {بررسی تفاوتهای شکلی دندانهای آسیای فوقانی در سه گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی},
year = {2023},
location = {ايران},
keywords = {جوندگان،مورفولوژی،آرایه شناسی،تنوع زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تفاوتهای شکلی دندانهای آسیای فوقانی در سه گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%J دومین کنفرانس بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی
%D 2023

[Download]