پنجمین همایش ملی و دومین همامیش بین المللی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمابش سرزمین , 2023-02-22

عنوان : ( استخراج اجزای پایگاه داده جغرافیایی در مطالعات پدافند غیرعامل با رویکرد مرور منابع )

نویسندگان: مسعود مینائی , صادق بولاقی , صحرا پروین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات پدافند غیرعامل با هدف به حداقل رساندن آسیب پذیری کشور در برابر هجوم دشمن انجام می شود و از اهمیت بسیاری برخوردار است. در راستای تحقق این هدف، سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ( با قابلیت جمع آوری و مدیریت داده های فضایی، به عنوان یک ابزار کارآمد شناخته می شود. این در حالی است که تهیه اطلاعات جغرافیایی مجزا برای هر مطالعه تحقیقاتی منجر به صرف هزینه و زمان مازاد شده و فرآیند مطالعاتی را به تأخیر می اندازد. ازاین رو به منظور بهینه سازی فرآیند شناسایی و جمع آوری اطلاعات فضایی، بهتر است پایگاه داده جغرافیایی ) Geodatabase ( جامعی تهیه گردد تا نیازهای انواع مطالعات در این زمینه ها را تحت پوشش قرار دهد . در این پژوهش پس از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای پیرامون موضوع پدافند غیرعامل، اطلاعات جغرافیایی برای تحقق اهداف پدافند غیرعامل در 9 حوزه شهرسازی، آسیب پذیری زیرساخت های شهری، مکان یابی پناهگاه ، احداث نیروگاه، برنامه ریزی و طراحی مراکز نظامی، مکان یابی مراکز درمانی، آسیب پذیری مراکز ثقل جمعیتی، تهدیدات زیرساختی حوزه انرژی و تأمین امنیت غذایی از طریق بررسی پژوهش های انجام شده، شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پایگاه داده جغرافیایی فراگیری که بتواند پاسخگوی غالب مطالعات پدافند غیرعامل باشد، دارای 36 لایه اطلاعاتی خواهد بود. نتایج این تحقیق می تواند در بسیاری از مطالعات دفاعی همچون طراحی پایگاهداده جغرافیایی ) Geodatabase ( نظامی به عنوان منبعی جامع به کار رود

کلمات کلیدی

, سیستم اطلاعات جغرافیایی) GIS (, پایگاه داده جغرافیایی ) Geodatabase (, پدافند غیرعامل, دفاع.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095764,
author = {مینائی, مسعود and بولاقی, صادق and پروین, صحرا},
title = {استخراج اجزای پایگاه داده جغرافیایی در مطالعات پدافند غیرعامل با رویکرد مرور منابع},
booktitle = {پنجمین همایش ملی و دومین همامیش بین المللی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمابش سرزمین},
year = {2023},
location = {یزد, ايران},
keywords = {سیستم اطلاعات جغرافیایی) GIS (، پایگاه داده جغرافیایی ) Geodatabase (، پدافند غیرعامل، دفاع.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج اجزای پایگاه داده جغرافیایی در مطالعات پدافند غیرعامل با رویکرد مرور منابع
%A مینائی, مسعود
%A بولاقی, صادق
%A پروین, صحرا
%J پنجمین همایش ملی و دومین همامیش بین المللی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمابش سرزمین
%D 2023

[Download]