پژوهش های برنامه درسی, دوره (12), شماره (1), سال (2023-5) , صفحات (75-101)

عنوان : ( ارزشیابی کیفیت عنصر فضا و خدمات آموزشی برنامه درسی فراگیر در آموزش و پرورش استثنایی کشور بر اساس استانداردهای مدرسه الگو )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح , محمود سعیدی رضوانی , صدیقه کاظمی , حمیده پاک مهر , فاطمه علی دوستی , مهسا خرسندی , زهرا تربتی فیض آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی کیفیت عنصر فضا و خدمات آموزشی برنامه‌ های درسی فراگیر در آموزش و پرورش استثنایی کشور بر اساس استانداردهای مدرسه الگو انجام شد. از حیث روش، پژوهش ارزیابانه با رویکرد آمیخته کمی- کیفی و جامعه آماری مشتمل بر کلیه مدارس پذیرا، مدیران پشتیبان، مدیران پذیرا و والدین فراگیر در سه دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم کل کشور بود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای پنج استان خوزستان، کرمان، تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی و از هر استان مرکز استان و چهار شهرستان انتخاب شدند. سپس در هر استان با پیشنهاد مدیران استانی سه مدرسه پشتیبان و برای هر مدرسه پشتیبان پنج مدرسه پذیرای تحت پوشش از هر سه دوره آموزشی به‌عنوان خوشه انتخاب گردید. حجم نمونه با مقیاس مدرسه‌ای در مجموع پنج استان معرف، 75 مدرسه پذیرا بود. ابزار اندازه‌گیری نیز شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و سیاهه مشاهده بر اساس استانداردهای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور شامل 170 گویه با 17 مؤلفه بود. نتایج نشان داد به‌طورکلی، وضعیت درون‌داد فیزیکی مدارس در کلیه استان‌های مورد بررسی از درجه مطلوبیت دور است. همچنین، به‌ جز موارد «نور» و «تجهیزات ایمنی» که در تمام مقاطع مورد تایید قرار گرفت، وضعیت در سایر مؤلفه‌ها نامطلوب بود. درحالی‌که تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه حاکی از آن بود که کیفیت ایمن‌سازی فضا و مناسب‌سازی محیط فیزیکی و تسهیل دسترسی‌های مدارس فراگیر از وضعیت مطلوبی برخوردار است که این نتیجه می‌تواند از یک سو حاکی از آرمانی بودن استانداردهای مدرسه الگو آموزشی از طرفی ناظر بر نیاز به حمایت‌های مالی از سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در فرایند مناسب سازی فضاهای آموزشی در فراگیر سازی باشد.

کلمات کلیدی

, فضا و خدمات آموزشی, برنامه درسی, آموزش فراگیر , دانش‌آموزان با نیازهای ویژه, مدرسه الگو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095768,
author = {اصغری نکاح, سید محسن and سعیدی رضوانی, محمود and صدیقه کاظمی and حمیده پاک مهر and فاطمه علی دوستی and مهسا خرسندی and زهرا تربتی فیض آبادی},
title = {ارزشیابی کیفیت عنصر فضا و خدمات آموزشی برنامه درسی فراگیر در آموزش و پرورش استثنایی کشور بر اساس استانداردهای مدرسه الگو},
journal = {پژوهش های برنامه درسی},
year = {2023},
volume = {12},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-6794},
pages = {75--101},
numpages = {26},
keywords = {فضا و خدمات آموزشی، برنامه درسی، آموزش فراگیر ، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، مدرسه الگو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشیابی کیفیت عنصر فضا و خدمات آموزشی برنامه درسی فراگیر در آموزش و پرورش استثنایی کشور بر اساس استانداردهای مدرسه الگو
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A صدیقه کاظمی
%A حمیده پاک مهر
%A فاطمه علی دوستی
%A مهسا خرسندی
%A زهرا تربتی فیض آبادی
%J پژوهش های برنامه درسی
%@ 2251-6794
%D 2023

[Download]