سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2023-08-21

عنوان : ( بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی امولسیون اسانس برازمبل علیه بعضی از پاتوژن های با منشاء غذایی )

نویسندگان: سیدمحمدجواد موسوی , محمد محسن زاده , کتایون احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: طبق تحقیقات انجام شده، به جهت پیشگیری از آسیب‌های ترکیبات شیمیایی، می‌توان از اسانس‌های گیاهی به عنوان ترکیبات ضد میکروبی طبیعی استفاده کرد؛ که علاوه بر این دارای خواص منحصر به فرد دیگری نیز می‌باشند. هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی امولسیون اسانس گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel ) علیه تعدادی از باکتری مهم در صنعت غذا می‌باشد. مواد و روش‌ها: پس از جمع آوری گیاه برازمبل و تهیه ی اسانس از گل آن، خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس با استفاده از روش DPPH بررسی گردید. سپس فعالیت ضدباکتریایی امولسیون اسانس برازمبل بر باکتری‌های آئروموناس هیدروفیلا، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی، لیستریا مونوسایتوژنز، سالمونلا تایفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش چاهک پلیت و انتشار از دیسک تعیین گردید. یافته‌ها: طبق نتایج، اسانس برازمبل از خواص آنتی اکسیدانی خوبی برخوردار بود. میزان هاله‌ مهاری در روش انتشار از دیسک در غلظت‌های مورد مطالعه بین 0/62±6/70 تا 1/35±27/90 متغیر بود. میزان هاله ی مهاری در روش چاهک پلیت نیز در غلظت‌های مورد مطالعه، بین 0/66±6/66 تا 1/25±22/83 متغیر بود. نتیجه گیری: امولسیون اسانس برازمبل دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی مطلوب می باشد و می‌تواند به عنوان نگهدارنده‌ی طبیعی در محصولات مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اسانس برازمبل, خاصیت آنتی اکسیدانی, چاهک پلیت, انتشار ازدیسک, خاصیت ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095811,
author = {موسوی, سیدمحمدجواد and محسن زاده, محمد and احمدی, کتایون},
title = {بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی امولسیون اسانس برازمبل علیه بعضی از پاتوژن های با منشاء غذایی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2023},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {اسانس برازمبل، خاصیت آنتی اکسیدانی، چاهک پلیت، انتشار ازدیسک، خاصیت ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی امولسیون اسانس برازمبل علیه بعضی از پاتوژن های با منشاء غذایی
%A موسوی, سیدمحمدجواد
%A محسن زاده, محمد
%A احمدی, کتایون
%J سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2023

[Download]