تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک, دوره (5), شماره (1), سال (2023-8) , صفحات (1-16)

عنوان : ( تثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول و تنش یخ‌زدگی بر رشد و عملکرد دو رقم گندم در شرایط کنترل‎شده و مزرعه )

نویسندگان: محمد کریمان , محمد کافی , احمد نظامی , سعید صادق زاده حمایتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مناطق دارای زمستان‌های سرد، تنش یخ‌زدگی استقرار، رشد و نمو و عملکرد گندم پاییزه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تحقیق به منظور اثر بررسی پاکلوبوترازول در شرایط کنترل‌شده و مزرعه به‌ترتیب در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهنه‎کند بجنورد اجرا شد. در آزمایش کنترل‌شده کرت‌های اصلی شامل دمای یخ‌زدگی در شش سطح (صفر، 4-، 8-، 12-، 16- و 20- درجه سانتی‌گراد)، کرتهای فرعی شامل پاکلوبوترازول در سه سطح شاهد (بدون محلول‎پاشی) و محلول‎پاشی با غلظتهای 30 و 60 میلی‎گرم در لیتر و کرتهای فرعی‎فرعی شامل دو رقم گندم میهن و پیشتاز و در آزمایش مزرعه کرت‎های اصلی تاریخ کاشت در سه سطح (24 مهر، 22 آبان و 14 آذر) و کرت فرعی و کرت فرعی فرعی مشابه آزمایش کنترل‌شده بودند. نتایج نشان داد که با کاهش دما از صفر تا 20- درجه سانتی‌گراد، درصد نشت الکترولیتهای غشا به‌طور معنی‌داری به میزان 71/5 درصد افزایش یافت. در شرایط دمایی یادشده، تفاوت درصد نشت الکترولیت‌ها بین دو رقم (17 درصد) معنی‎دار بود و رقم میهن توانایی بیشتری در حفظ پایداری غشا نشان داد. تأخیر در تاریخ‎ کاشت از 24 مهر به 22 آبان و 14 آذر عملکرد دانه را به‎ترتیب 19 و 30 درصد کاهش داد. هم‌چنین عملکرد دانه رقم میهن 17 درصد بیشتر از رقم پیشتاز بود. در آزمایش مزرعه‌ای کاربرد پاکلوبوترازول و اثر متقابل آن با سایر تیمارها معنی‌دار نبود. بر اساس این نتایج و درصورت تایید در آزمایش‌های تکمیلی، کاشت رقم میهن را می‌توان در مناطقی با مشخصات دمایی یادشده توصیه کرد.

کلمات کلیدی

تریازول تنش سرما صفات مورفولوژیکی نشت الکترولیتها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095813,
author = {کریمان, محمد and کافی, محمد and نظامی, احمد and سعید صادق زاده حمایتی},
title = {تثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول و تنش یخ‌زدگی بر رشد و عملکرد دو رقم گندم در شرایط کنترل‎شده و مزرعه},
journal = {تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک},
year = {2023},
volume = {5},
number = {1},
month = {August},
issn = {2423-611X},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {تریازول تنش سرما صفات مورفولوژیکی نشت الکترولیتها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول و تنش یخ‌زدگی بر رشد و عملکرد دو رقم گندم در شرایط کنترل‎شده و مزرعه
%A کریمان, محمد
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A سعید صادق زاده حمایتی
%J تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
%@ 2423-611X
%D 2023

[Download]