علوم قرآن و حدیث, دوره (51), شماره (1), سال (2023-7) , صفحات (199-221)

عنوان : ( تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقیة امام سجاد(ع) براساس نظریه نورمن فرکلاف )

نویسندگان: سیده زهرا مکی , حسن عبدالهی , سیدحسین سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امام سجاد(ع) در پرخفقان‌ترین دوران امامت کردند؛ بااین‌حال از رشد جامعه و مبارزه با طاغوت غفلت نورزیدند. درک چندانی از جهاد روشنگرانهٔ ایشان وجود ندارد، لذا انجام چنین پژوهش‌هایی ضرورت می‌یابد. در واقع مسئلهٔ اساسی در این‌گونه پژوهش‌ها این است که با بهره‌گیری از نظریات جدیدِ حوزه‌های مختلف و با نگاهی برون‌دینی، به مباحث دینی و طرح مباحث جدید یا اثبات مطالب گذشته اهتمام ورزیده شود. در این جستار نیز از نظریهٔ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره گرفته‌ایم. فرکلاف در نظریهٔ خود قائل به سه مرحلهٔ توصیف، تفسیر و تبیین است. به‌روش تحلیلی‌توصیفی برمبنای نظریهٔ فرکلاف در مرحلهٔ توصیف و تفسیر روشن می‌شود که این خطبه ازنظرِ روابط معنایی، عبارت‌بندی‌ها، بار ایدئولوژیک و ارزش استعاری واژگان، وجوه امری و خبری، معلوم و مجهولی افعال و تأکید و... متناسب با بافت و هدف خطابه‌گویی است. روابط بینامتنی آن با قرآن و مناظرات امیرمؤمنان(ع) و امام مجتبی(ع) با معاویه نیز مشهود است. در بخش تبیین نیز تأثیرگذاری کلام امام بر جوّ حاکم و تغییر آن با شواهد تاریخی و مستند نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

• تحلیل گفتمان انتقادی • ایدئولوژی • خطبهٔ دمشقیه • امام سجاد • فرکلاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095814,
author = {مکی, سیده زهرا and عبدالهی, حسن and سیدی, سیدحسین},
title = {تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقیة امام سجاد(ع) براساس نظریه نورمن فرکلاف},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2023},
volume = {51},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-9120},
pages = {199--221},
numpages = {22},
keywords = {• تحلیل گفتمان انتقادی • ایدئولوژی • خطبهٔ دمشقیه • امام سجاد • فرکلاف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقیة امام سجاد(ع) براساس نظریه نورمن فرکلاف
%A مکی, سیده زهرا
%A عبدالهی, حسن
%A سیدی, سیدحسین
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2023

[Download]