سامانه سطوح آبگیر باران, دوره (۸/۲۶), سال (2021-1) , صفحات (21-32)

عنوان : ( تحلیل عدم قطعیت زبری در آب گرفتگی رودخانه ها با کمک مدل HEC-RAS )

نویسندگان: زهرا شریفی نیک , محمود فغفور مغربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقشه های سیلاب براساس رویکرد قطعی اگرچه به عنوان ابزاری مهم در به حداقل رساندن تلفات ناشی از سیلاب نقش دارند، اما عدم قطعیت قابل توجهی در محاسبه سطح آب گرفتگی وجود دارد. زبری به عنوان یک پارامتر کلیدی بر ارتفاع سطح آب محسوب می شود و ازآنجایی که به سادگی قابل اندازه گیری نیست و برمبنای روش های تجربی و آزمایشگاهی تخمین زده می شود، لزوماً درجه قابل توجهی از عدم قطعیت را به مدل وارد می کند. به همین منظور در این مقاله چارچوب احتمالی برمبنای رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برای تحلیل عدم قطعیت ضریب زبری به کمک استفاده شده است. در این چارچوب، ماژول محاسباتی در زبان ویژوال بیسک جهت ارتباط با HEC-RAS مدل 7 کیلومتر از رودخانه کارده / به منظور اجرای خودکار 00999 شبیه سازی مونت کارلو در بازه 5 HECRASController فراهم شد. در هر اجرا بر روی 00 مقطع عرضی به صورت مجزا تعداد 1999 شبیه سازی مونت کارلو براساس توزیع 5% ،59% ،95% ، احتمال زبری مانینگ انجام شد و نتایج عدم قطعیت زبری بر ارتفاع سطح آب در سطح اطمینان % 99 و % 1 ارائه شد. نتایج حاکی از تأثیر قابل توجه زبری بر باند عدم قطعیت ارتفاع سطح آب در سطح اطمینان % 99 بوده به طوری که تغییرات ارتفاعی سطح آب در بسیاری مقاطع به بیشتر از 1 متر می رسد. با مقایسه مقاطع با باند عدم قطعیت حداقل و حداکثر مشاهده می شود مقاطعی که در آن ها شیب عرضی بیشتر بوده عدم قطعیت بیشتر و مقاطع شکل با شیب عرضی کمتر از باند عدم قطعیت کمتری برخوردارند. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت جهت انتخاب V تعداد شبیه سازی بهینه نشان می دهد پهنای باند عدم قطعیت برای تعداد شبیه سازی های بیشتر از 1999 اجرا تحت تأثیر قرار نمی گیرد. نتایج ارائه شده براساس رویکرد احتمالی و با افزایش قابلیت اعتماد و بهبود عملکرد مدل مبتنی بر عدم قطعیت زبری در رودخانه کارده می تواند در طراحی سطوح آبگیر مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تحلیل حساسیت, شبیه سازی مونت کارلو, ضریب زبری مانینگ, عدم قطعیت, مدل HEC-RAS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095827,
author = {شریفی نیک, زهرا and فغفور مغربی, محمود},
title = {تحلیل عدم قطعیت زبری در آب گرفتگی رودخانه ها با کمک مدل HEC-RAS},
journal = {سامانه سطوح آبگیر باران},
year = {2021},
volume = {۸/۲۶},
month = {January},
issn = {2423-5970},
pages = {21--32},
numpages = {11},
keywords = {تحلیل حساسیت، شبیه سازی مونت کارلو، ضریب زبری مانینگ، عدم قطعیت، مدل HEC-RAS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عدم قطعیت زبری در آب گرفتگی رودخانه ها با کمک مدل HEC-RAS
%A شریفی نیک, زهرا
%A فغفور مغربی, محمود
%J سامانه سطوح آبگیر باران
%@ 2423-5970
%D 2021

[Download]