جستارهای فقهی و اصولی, دوره (9), شماره (1), سال (2023-5) , صفحات (39-64)

عنوان : ( بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت )

نویسندگان: بلال شاکری , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشینه شناسی مسائل و نظریه های مطرح در علوم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه اصولی مورد بررسی قرار گرفته اســت. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شــیوه اســتدلال و نقد دیدگاه های مطرح در باره آن فرع فقهی، این نتیجه به دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق ســبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه وران اصولی منسوب به مالاحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه‌هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز در برخی فروع فقهی، مشاهده می‌شود؛ لذا این نظریه را می توان دارای پشتوانه قوی در میان فقها و اصولیان دانست.

کلمات کلیدی

, انقلاب نسبت, تعارض بیش از دو دلیل, نسبت‌سنجی ادله متعارض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095829,
author = {شاکری, بلال and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت},
journal = {جستارهای فقهی و اصولی},
year = {2023},
volume = {9},
number = {1},
month = {May},
issn = {2476-7565},
pages = {39--64},
numpages = {25},
keywords = {انقلاب نسبت، تعارض بیش از دو دلیل، نسبت‌سنجی ادله متعارض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت
%A شاکری, بلال
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J جستارهای فقهی و اصولی
%@ 2476-7565
%D 2023

[Download]