مدیریت مخاطرات محیطی, دوره (10), شماره (2), سال (2023-9) , صفحات (137-151)

عنوان : ( ارزیابی تأثیر فرونشست بر روند لرزه خیزی دشت ورامین و دشت شهریار با استفاده از تصاویر ماهوارهای )

نویسندگان: بهاره علی دادیانی , مهدی زارع , آرزو درستیان , افشین اشجع اردلان , سیدکیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی خاص ایران، هرساله پدیدۀ زمینلرزه خسارات جانی و مالی زیادی را بر کشور تحمیل میکند. از جمله راهکارهای کاهش این خسارات، شناسایی مناطق مستعد وقوع زمینلرزه و معرفی راهکارهای مؤثر برای کاهش خسارات احتمالی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تغییرات نرخ فرونشست بر روند لرزه خیزی با استفاده از داده های ماهواره ای sentinel-1، دردامنه زمانی سالهای 2021-2014 در دشتهای تهران (دشت شهریار و دشت ورامین) پرداخته است. بره ایرن منررور از داده های46 حلقه چاه پیزومتری منطقه از سال 2014 تا2021 برای پهنه بندی و بررسی سطح آب زیرزمینی استفاده شد. افزون بر آن، از پرتصرحیح کاترالول لررزهخیرزی برافنروناسرداندارد و همننرین کاترالول خردلرزهخیزی در پژوهش حاررو تعیین ورعیتلرزهخیزیمنطقه،میزان فرونشسرتدشرتهرای ورامرین و شهریاربهترتیب با نرخ65و5/54ساندیمدر در سالبره دسرتآمرد.مشراهده شرد کرهتغییررات600هرزار مدرمکعب در سال حجم آبخوانمحدودۀپژوهش،به حداقل تغییرات تنش منطقه به میرزان5برار ترا17برار (معادل500تا1700کیلو پاسکال)منجرشدهوالگوی لرزهخیزی منطقهنیزنشراندهنردۀرونرد افزایشری در رخداد زمینلرزههای بعدی از یکسو و کوتاه شدندامنزمانی دورۀبازگشرت لررزهایدرمحردودۀپرژوهش است. در نهایت مطابقتزیادروند دادهها در نمودارهای توزیعی، بیانگر همخوانی روند فرونشست ودر ندیجره، تیثیر آن بر روند لرزهخیزیمنطقپژوهشاستکهتیثیرفرونشسترادر روندلررزهخیرزیدر منراقتحرت بررسینشان میدهد.

کلمات کلیدی

, زلزله, فرونشست, سنجش از دور تداخل سنجی, دشت ورامین, دشت شهریار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095839,
author = {بهاره علی دادیانی and مهدی زارع and آرزو درستیان and افشین اشجع اردلان and حسینی, سیدکیوان},
title = {ارزیابی تأثیر فرونشست بر روند لرزه خیزی دشت ورامین و دشت شهریار با استفاده از تصاویر ماهوارهای},
journal = {مدیریت مخاطرات محیطی},
year = {2023},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-415X},
pages = {137--151},
numpages = {14},
keywords = {زلزله، فرونشست، سنجش از دور تداخل سنجی، دشت ورامین، دشت شهریار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تأثیر فرونشست بر روند لرزه خیزی دشت ورامین و دشت شهریار با استفاده از تصاویر ماهوارهای
%A بهاره علی دادیانی
%A مهدی زارع
%A آرزو درستیان
%A افشین اشجع اردلان
%A حسینی, سیدکیوان
%J مدیریت مخاطرات محیطی
%@ 2423-415X
%D 2023

[Download]