توسعه محلی (روستایی- شهری), دوره (14), شماره (2), سال (2023-3) , صفحات (529-546)

عنوان : ( تحلیل جامعه شناختی مشارکت اعضا در تعاونی های کشاورزی با تأکید بر اصول تعاون )مورد مطالعه: تعاونی های کشاورزی استان خراسان شمالی( )

نویسندگان: حسین فیض ابادی , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: وجه تمایز اصلی تعاونی ها از جمله تعاونی های کشاورزی با سایر شرکت های تجاری وجود اصول تعاون است و عنصر مشارکت اعضا در تعاونی ها نقش بسیار مهمی در عملیاتی کردن این اصول دارد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل مشارکت اعضا در تعاونی های کشاورزی با تأکید بر اصول تعاون است. روش: این تحقیق از نظر روش، کیفی با رویکرد استقرایی است. جمع آوری داده ها با استفاده از شیوۀ بحث گروهی متمرکز و با ابزار بحث نامه انجام گرفت. به منظور تحلیل داده ها، در این تحقیق از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: از نگاه مشارکت کنندگان در تحقیق، عوامل تأثیرگذار بر مشارکت اعضا در تعاونی های کشاورزی عبارت اند از: بی اعتمادی به تعاونی های کشاورزی، شناخت کم از تعاونی ها، مشارکت کم اعضا در تعاونی های تولیدی کشاورزی، مشارکت بالای اعضا در تعاونی های تأمین کنندۀ نیاز کشاورزی، مشارکت بالا در تعاونی های کشاورزی سنتی و عدم انطباق قوانین تعاون با مشارکت. نتیجهگیری: تصورات قالبی در مقایسة با تعاونی ها تأثیر زیادی بر مشارکت اعضا دارد. ذهنیت مردم و اعضا به تعاونی ها کاملاً متفاوت با کارکرد تعاونی های امروزی است. همچنین مشارکت افتراقی نشان دهندۀ تفاوت میزان مشارکت اعضا در تعاونی های مختلف است. درنهایت درخصوص تطبیق اصول تعاون با تعاونی های کشاورزی، نتایج نشان داد اصول تعاون و قوانین موجود، با شرایط تعاونی های کشاورزی در ایران انطباق ندارد و این اصول و قوانین در ایران نیازمند بازنگری دقیق درجهت انطباق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران است.

کلمات کلیدی

تعاونی ؛ پهلوی ؛ مقایسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095843,
author = {فیض ابادی, حسین and مجدی, علی اکبر and حسنی درمیان, غلامرضا and وکیلی, هادی},
title = {تحلیل جامعه شناختی مشارکت اعضا در تعاونی های کشاورزی با تأکید بر اصول تعاون )مورد مطالعه: تعاونی های کشاورزی استان خراسان شمالی(},
journal = {توسعه محلی (روستایی- شهری)},
year = {2023},
volume = {14},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-8981},
pages = {529--546},
numpages = {17},
keywords = {تعاونی ؛ پهلوی ؛ مقایسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جامعه شناختی مشارکت اعضا در تعاونی های کشاورزی با تأکید بر اصول تعاون )مورد مطالعه: تعاونی های کشاورزی استان خراسان شمالی(
%A فیض ابادی, حسین
%A مجدی, علی اکبر
%A حسنی درمیان, غلامرضا
%A وکیلی, هادی
%J توسعه محلی (روستایی- شهری)
%@ 2008-8981
%D 2023

[Download]