مدیریت بر آموزش سازمانها, دوره (12), شماره (3), سال (2023-12) , صفحات (263-290)

عنوان : ( راهکارهای بهبود رفتار کارآفرینانه مدیران مدارس متوسطه اول شهر بیرجند )

نویسندگان: زهرا مختاری , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی راهکارهایی برای بهبود رفتار کارآفرینانه مدیران در مدارس بوده است. میدان پژوهش مدارس متوسطه اول شهر بیرجند انتخاب شد. برای دستیابی به این هدف، محقق با روش پژوهش مطالعه موردی و با رویکرد کیفی، ادراک مدیران از عوامل تقویت­کننده و عوامل بازدارنده رفتار کارآفرینانه را بررسی کرده و راهکارهایی برای بهبود رفتار کارآفرینانه در مدارس ارائه داده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل چهار مدیر مدرسه متوسطه اول بودند که توانسته بودند فعالیت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه کارآفرینی آموزشی انجام دهند. به­منظور گردآوری داده­های موردنیاز از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و تحلیل اسناد استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش کدگذاری در دو مرحله کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مهم‌ترین عوامل پیش‌برنده رفتار کارآفرینانه شامل انگیزه، ریسک‌پذیری، کار تیمی، آموزش، و پشتیبانی است. همچنین عوامل بازدارنده شامل موانع ساختاری، موانع ارتباطی، و محدودیت زمان برای کارآفرینی در مدارس است. راهکارهای موثر جهت بهبود رفتار کارآفرینانه مدیران در مدارس شامل سرمایه­گذاری در حوزه کارآفرینی، توجه به یادگیری عملیاتی، تعیین چشم­انداز و همکاری نهاد آموزش و پرورش با سایر نهادها شناسایی شد. این راهکارها که برآمده از تجربه مدیران مدارس موفق هستند می‌تواند به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در ترویج رفتارهای کارآفرینانه در نظام آموزش و پرورش کمک نماید.

کلمات کلیدی

, رفتار کارآفرینانه, مدیران مدارس, کارآفرینی آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095860,
author = {مختاری, زهرا and آهنچیان, محمدرضا},
title = {راهکارهای بهبود رفتار کارآفرینانه مدیران مدارس متوسطه اول شهر بیرجند},
journal = {مدیریت بر آموزش سازمانها},
year = {2023},
volume = {12},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-1429},
pages = {263--290},
numpages = {27},
keywords = {رفتار کارآفرینانه، مدیران مدارس، کارآفرینی آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهکارهای بهبود رفتار کارآفرینانه مدیران مدارس متوسطه اول شهر بیرجند
%A مختاری, زهرا
%A آهنچیان, محمدرضا
%J مدیریت بر آموزش سازمانها
%@ 2322-1429
%D 2023

[Download]