پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی, دوره (11), شماره (21), سال (2023-10) , صفحات (165-194)

عنوان : ( ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم» )

نویسندگان: حمیدرضا دانش ناری , پوریا خسروی , فاطمه جمعه‌گی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبقه به عنوان یکی از مهم‌ترین اصطلاحات مطرح‌شده در جرم‌شناسی انتقادی به مسئله اقتصاد سیاسی جرم در بستر فرایند تولید تمرکز می‌کند. نابرابری ‌طبقه‌مدار به مثابه یکی از حقایق زندگی اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن طبقه فرادست، قشر فرودست را در حوزه‌های مختلف به حاشیه رانده، طرد می‌کند یا نادیده می‌گیرد. از آن‌جا که جرم‌شناسی انتقادی، جرم را محصول بسترهای اقتصادی و اجتماعی نامتوازن می‌داند، از یک‌سو، رابطه میان طبقه اجتماعی، جرم و کنترل اجتماعی را بررسی می‌کند و از سوی دیگر، درصدد تبیین نقش نظام‌های طبقاتی در ایجاد محیط‌های جرم‌زا است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، ارتکاب جرم را در پرتو مفهوم طبقه در فیلم «پلتفرم» تحلیل و نقد کند. یافته‌های حاصل از تحلیل فیلم پلتفرم، بر چهار محور سرکوب طبقه نابرخوردار توسط طبقه فرادست، فاصله طبقاتی علت جرم در نظام سرمایه‌داری، عدم اتحاد و هم‌بستگی بین طبقات و اتحادْ رمز پیروزی در نظام سرمایه‌داری استوار است. ارزیابی کلی فیلم نشان می‌دهد که کارگردان از یک‌سو، با توسل به نگرش‌های انتقادی قصد بازنمایی مفاهیم اجتماعی هم‌چون اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه منابع، عدالت اجتماعی و رفتارشناسی انسان در بستر مناسبات قدرت را دارد و از سوی دیگر، در پی برقراری ارتباط معنادار میان طبقه اجتماعی و جرم است.

کلمات کلیدی

, طبقه, عدالت اجتماعی, جرم‌شناسی انتقادی, پلتفرم, فاصله طبقاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095862,
author = {دانش ناری, حمیدرضا and خسروی, پوریا and فاطمه جمعه‌گی},
title = {ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم»},
journal = {پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی},
year = {2023},
volume = {11},
number = {21},
month = {October},
issn = {2345-2986},
pages = {165--194},
numpages = {29},
keywords = {طبقه، عدالت اجتماعی، جرم‌شناسی انتقادی، پلتفرم، فاصله طبقاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم»
%A دانش ناری, حمیدرضا
%A خسروی, پوریا
%A فاطمه جمعه‌گی
%J پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی
%@ 2345-2986
%D 2023

[Download]