برنامه ریزی توسعه کالبدی, دوره (9), شماره (2), سال (2022-9) , صفحات (1-14)

عنوان : ( تحلیل و تبیین شاخص‌های منظرکالبدی و تغییرات آن در روستاهای حاشیه کلانشهرها (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد) )

نویسندگان: سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که محیط روستا یکی از عناصر سازمان فضایی است و منظر روستا با ابعاد مختلف کالبدی_عملکردی از اهمیت و جایگاه خاصی در سازمان بصری محیط روستایی برخوردار است و از سوی دیگر با تغییرات سبک زندگی و نیازمندی­های روستاییان در سال­های اخیر به تشدید و تسریع فرآیند تغییر منظر انجامیده و مدیریت و برنامه­ریزی این فضاها بویژه در پسکرانه­های کلانشهر، نیازمند توجه بیشتری است. پژوهش کاربردی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال شناسایی شاخص­های تبیین منظر و میزان تغییرات آن در روستاهای حاشیه کلانشهر مشهد است. برای گردآوری داده­ها از روش­های کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) بهره گرفته شده است و تجزیه­تحلیل داده­ها توسط آزمون­های (کروسکال-والیس، ویلکاکسون و فریدمن) انجام شده است. نتایج بررسی­ها حاکی از آن است که از بین مؤلفه­های منظر، مؤلفه هویت منظر بیشترین تغییر را داشته است. در واقع وقوع تغییرات کالبدی در روستاها، سبب کاهش حس خاطره­انگیزی، سرزندگی و شادابی، میزان تجانس و هماهنگی فضاهای مختلف، کمرنگ شدن ارزش­های فرهنگی بومی شده است و در نهایت بیشترین تغییر در «بعد هویت منظر روستاها» را در پی داشته است. نتایج آزمون فریدمن، بیانگر بالاترین تغییر در شاخص کاربری اراضی از میان کل شاخص­های منظر است. بنابراین، توجه به تغییرات منظر به عنوان مهم­ترین پیامد تغییر کاربری اراضی قابل توجه است.

کلمات کلیدی

منظر روستایی تغییرات کالبدی هویت کالبدی تغییرات کارکردی کلانشهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095872,
author = {احمدی, سودابه and صادقلو, طاهره and شایان, حمید},
title = {تحلیل و تبیین شاخص‌های منظرکالبدی و تغییرات آن در روستاهای حاشیه کلانشهرها (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد)},
journal = {برنامه ریزی توسعه کالبدی},
year = {2022},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2645-5471},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {منظر روستایی تغییرات کالبدی هویت کالبدی تغییرات کارکردی کلانشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و تبیین شاخص‌های منظرکالبدی و تغییرات آن در روستاهای حاشیه کلانشهرها (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد)
%A احمدی, سودابه
%A صادقلو, طاهره
%A شایان, حمید
%J برنامه ریزی توسعه کالبدی
%@ 2645-5471
%D 2022

[Download]