پنجمین کنگره قارچ شناسی ایران , 2023-08-26

عنوان : ( جداسازی وشناسایی قارچ های اندوفیت و عامل بیماری پوسیدگی اندام های زیرزمینی لوبیاو بررسی امکان مهار زیستی Rhizoctoniasolani )

نویسندگان: بهناز باقریه , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Rhizoctonia solaniیکی از مهمترین قارچ های نکروتروف بیماریزادر میزبان های مختلف همچون لوبیا است.به دلیل تنوع ژنتیکی فراوان، طیف میزبانی وسیعوبقای طوالنی مدتاینبیمارگریافتنروش های ایمن زیست محیطی نظیر کنترل بیولوژیک جهت مدیریت بیماری های ناشی از این قارچ ضروری است.در این پژوهشگروه های مختلف تاکسونومیکیR. solaniشاملAG-1-1A،AG-2-2-IIIB،AG- 4HGII،AG-5وAG-11وقارچ های اندوفیتAcrophialophora jodhupurensisو .A. teleoafricanaبرایاولین بارازمزارع لوبیادراستان های فارس و خراسان رضوی جداسازی شدند.شناسایی مورفولوژیکیبه کمکمحیط کشتهایOA،OMA،MEA،PCA، 1/10 PAوPDAو کلیدهای شناسایی صورت گرفت.گروه های مختلف تاکسونومیکیR. solaniبا جفت آغازگرهایITS1/ITS4و ITS4/ITS5وقارچ های اندوفیتA. jodhupurensisوA. teleoafricanaبا جفت آغازگرهایITS1/ITS4وT1/TUB4Rdبهروش مولکولی شناسایی شدند.در بررسیهای تاثیر بیوکنترلی از طریق آزمون های زیست سنجی بیشترین میزان بازدارندگی را جدایه هایEph30، Ghph10وKph15ازA. jodhupurensisعلیهAG-1-1AوAG-2-2IIIBو جدایه هایSph 20،Pph28وBph35ازA. teleoafricanaعلیهAG-5وAG-11نشان دادند.بنابراینارزیابی تاثیرعوامل بیوکنترل قارچیفوقجهتکنترلبیماریهایناشی از R. solaniدر گیاهان لوبیا از طریق آزمون های گلخانه ای و مزرعه ای به عنوان امری ضروری مطرح است

کلمات کلیدی

, آزمون های زیست سنجی, آنتاگونیست های قارچی, Phaseolus vulgaris Thanatephorus cucumeris ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095908,
author = {باقریه, بهناز and طاهری, پریسا},
title = {جداسازی وشناسایی قارچ های اندوفیت و عامل بیماری پوسیدگی اندام های زیرزمینی لوبیاو بررسی امکان مهار زیستی Rhizoctoniasolani},
booktitle = {پنجمین کنگره قارچ شناسی ایران},
year = {2023},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آزمون های زیست سنجی،آنتاگونیست های قارچی،Phaseolus vulgaris Thanatephorus cucumeris ،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی وشناسایی قارچ های اندوفیت و عامل بیماری پوسیدگی اندام های زیرزمینی لوبیاو بررسی امکان مهار زیستی Rhizoctoniasolani
%A باقریه, بهناز
%A طاهری, پریسا
%J پنجمین کنگره قارچ شناسی ایران
%D 2023

[Download]