پنجمین کنگره قارچ شناسی ایران , 2023-08-26

عنوان : ( تاثیر منابع غذایی وpHبر وضعیت رشدی وفعالیت آنتاگونیستیAcrophialophora jodhupurensisعلیه Rhizoctonia solani )

نویسندگان: بهناز باقریه , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت افزایش فعالیت آنتاگونیستی قارچ اندوفیتAcrophialophora jodhupurensis علیهAG-1-1AوAG-2-2IIIBبه عنوان بیماریزاترین گروه های تاکسونومیکیRhizoctonia solaniروی لوبیا تاثیرات منابع آمینواسیدی شامل ایزولوسین، فنیل آالنین،سرین، گالیسین، آرژنین و آسپاراژین،منابعکربنی نظیرفروکتوز، الکتوز، گلوکز، دکستروز، مالتوز و ساکاروز و منابع نیتروژنی شامل نیترات آمونیوم، نیترات سدیم، آمونیوم اکساالت، سولفات آمونیوم و آمونیوم کلرید طی آزمون های زیست سنجی ارزیابیشد. بیشتریناثر آنتاگونیستیاندوفیت های قارچیعلیه بیمارگربا استفاده ازمنابع فروکتوزی، آمونیوم کلرید و آسپاراژین مشاهده شد. پیرو این نتایج منابع کربنی، نیتروژنی و آمینواسیدی سبب بهینه سازی وضعیت رشدی قارچ های اندوفیت و همچنین افزایش میزان بازدارندگی آن هاعلیهبیمارگرهای قارچی می گردند.

کلمات کلیدی

, کنترل زیستی, منابع کربنی, نیتروژنی و آمینواسیدی, قارچ های اندوفیت Thanatephorus cucumeris
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095910,
author = {باقریه, بهناز and طاهری, پریسا},
title = {تاثیر منابع غذایی وpHبر وضعیت رشدی وفعالیت آنتاگونیستیAcrophialophora jodhupurensisعلیه Rhizoctonia solani},
booktitle = {پنجمین کنگره قارچ شناسی ایران},
year = {2023},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کنترل زیستی، منابع کربنی،نیتروژنی و آمینواسیدی،قارچ های اندوفیت Thanatephorus cucumeris},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر منابع غذایی وpHبر وضعیت رشدی وفعالیت آنتاگونیستیAcrophialophora jodhupurensisعلیه Rhizoctonia solani
%A باقریه, بهناز
%A طاهری, پریسا
%J پنجمین کنگره قارچ شناسی ایران
%D 2023

[Download]