پنجمین کنگره قارچ شناسی ایران , 2023-08-26

عنوان : ( تنوع قارچ های اندوفیت لوبیا در استان های فارس و خراسان رضوی )

نویسندگان: بهناز باقریه , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ های اندوفیت درکشاورزی ،پزشکی و صنعت از اهمیت باالیی برخوردار هستند.در این پژوهش طی سال های1400-1399ازبافت های مختلف گیاهان لوبیای سالمو بدونعالیم بیماری دراستان های فارس و خراسان رضوی نمونه برداری صورت گرفت.بعد از شستشوی نمونه ها زیر شیر آب ضدعفونی سطحی بافتهابا الکل70% وهیپوکلریت سدیم5%به ترتیب به مدت2و5دقیقه و در نهایتسهبارشستشوبا آب مقطراستریل صورت گرفت ونمونه هابر روی کاغذصافی سترون خشک ودرپتری هایPDAکشت شدند.سپس خالص سازی و نگهداری طوالنی مدتجدایه هاصورت گرفت.درمجموع86جدایه شاملقارچ های اندوفیتtricinctumFusarium، F.oxysporum،F. eqiusetiوF. solani ،Acrophialophora jodhupurensisوteleoafricanaA.و همچنینTrichoderma harzianum ،T. koningiopsis،T. virideوT. atrovirideجداسازیوشناساییشدند .شناسایی مورفولوژیکیFusarium spp.بامحیط کشت هایCLA،KCL،SNA،SAوPDAو به کمک کلیدهای شناسایی لزلی و سومرل (2006)، استارکی و همکاران (2007) و شناسایی مولکولی به کمک آغازگرهایITS1/ITS4وEF1T/EF2Tصورت گرفت.جدایه هایAcrophialophora spp.از طریق محیط کشت هایOA،OMA،PCA،1/10 PAوPDAو به کمک کلید شناسایی وانگ و همکاران(2019)وبا جفت آغازگرهایITS1/ITS4وT1/TUB4Rdبه ترتیبشناسایی مورفولوژیکیو مولکولیشدند. شناسایی مورفولوژیکیTrichoderma spp.به کمک محیط کشت هایTSM-C،MEA،CMA،CMD،SNAوPDAو شناسایی مولکولی با جفت آغازگرهایITS1/ITS4وTEF1/TEF1صورت گرفت.طی این بررسیtricinctumF.وteleoafricanaA. برای اولین بار از لوبیابه عنوان اندوفیت جداسازی و شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095912,
author = {باقریه, بهناز and طاهری, پریسا},
title = {تنوع قارچ های اندوفیت لوبیا در استان های فارس و خراسان رضوی},
booktitle = {پنجمین کنگره قارچ شناسی ایران},
year = {2023},
location = {تبریز, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع قارچ های اندوفیت لوبیا در استان های فارس و خراسان رضوی
%A باقریه, بهناز
%A طاهری, پریسا
%J پنجمین کنگره قارچ شناسی ایران
%D 2023

[Download]