حقوق بشر, Year (2023-10)

Title : ( نقش رویکرد حقوق بشر محور در تسهیل دادخواهی تغییر اقلیم بعد از موافقت‌نامه پاریس )

Authors: Azam Amini , Elnaz Nesari , Ehsan Daryadel ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

موضوع تغییراقلیم و پیامدهای مخرب آن امروزه یکی از ابرچالش های جهانی تلقی می شود. برای مقابله با آن اقدامات مختلفی در دست اجراست. یکی از مسائل کلیدی در این روند، امکان دادخواهی علیه موارد سوء عملکرد یا ترک فعل های مخرب دولت‌ها یا سایر بازیگران در عرصه جهانی است. فعالین مختلف با تقویت پیوندهای حقوقی پیامدهای تغییراقلیم با حقوق بشر در تلاش هستند ظرفیت های قضایی یا شبه قضایی ملی یا بین المللی برای رسیدگی به موارد دادخواهی تغییراقلیم را ارتقا بخشند. اینکه در روند تلاش های مزبور، از حیث نظری چگونه پیوندهای تغییراقلیم با حقوق بشر توجیه می شود، از چه سازوکارهایی برای دادخواهی بهره می برند و رویه سازوکارهای قضایی یا شبه قضایی مختلف در این زمینه با چه ویژگی هایی همراه بوده و چگونه موانع فنی فراروی دادخواهی را مرتفع ساخته و نهایتا چشم اندازهای آتی در این زمینه را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ محورهای اصلی پژوهش حاضر هستند که با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و مطالعه اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی و شبه قضایی ذیربط و با استقراء داده‌های متنوع برای استنتاج نتایج کلی و قابل تعمیم انجام پذیرفته است. دست آورد پژوهش بر ظرفیت بالای رویکرد حقوق بشر محور، در رابطه با دادخواهی از مسببان تغییر اقلیم تاکید دارد.

Keywords

تغییر اقلیم؛ دادخواهی؛ حقوق بشر؛رویه قضایی؛ رسیدگی های شبه قضایی؛ مسئولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095939,
author = {Amini, Azam and الناز نساری and احسان دریادل},
title = {نقش رویکرد حقوق بشر محور در تسهیل دادخواهی تغییر اقلیم بعد از موافقت‌نامه پاریس},
journal = {حقوق بشر},
year = {2023},
month = {October},
issn = {2423-6489},
keywords = {تغییر اقلیم؛ دادخواهی؛ حقوق بشر؛رویه قضایی؛ رسیدگی های شبه قضایی؛ مسئولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش رویکرد حقوق بشر محور در تسهیل دادخواهی تغییر اقلیم بعد از موافقت‌نامه پاریس
%A Amini, Azam
%A الناز نساری
%A احسان دریادل
%J حقوق بشر
%@ 2423-6489
%D 2023

[Download]