آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (10), شماره (37), سال (2023-10) , صفحات (110-142)

عنوان : ( توسعه رهبری مدیران آموزشی در دنیای ووکا (VUCA) )

نویسندگان: لیلا رضایی مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش که با رویکرد کیفی و پدیدارشناسانه انجام شد، شناسایی شایستگی‌های مورد نیاز دانش‌آموختگان ارشد مدیریت آموزشی برای رهبری آموزشی در شرایط ووکا بوده است و در این راستا ضمن توجه به چالش‌های مراکز آموزشی در مدیریت و پاسخ به همه‌گیری بیماری کووید 19 به‌عنوان یک مورد قابل مطالعه در دنیای ووکا (دنیای ناپایدار، نامشخص، پیچیده و مبهم)، با نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته از تجربه دانش‌آموختگان مدیریت آموزشی در مواجهه با بحران کووید 19؛ انتظارات کارفرمایان آنان؛ دیدگاه اعضای هیأت علمی و سیاست‌گذاران استفاده شد. یافته‌های پژوهش پس از تحلیل داده‌ها با تکنیک مفهوم‌بندی و مقوله بندی، ضمن اشاره به چالش‌های مدیریت آموزش در شرایط ووکا، 25 شایستگی موردنیاز برای مدیران آموزشی را نشان می‌دهد که برخی از این شایستگی‌ها ازجمله خودتنظیمی، خودرهبری، خودکارآمدی، توانایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه، شبکه‌سازی، تطبیق پذیری، جرأت ورزی، تاب آوری، داشتن مهارت در فناوری‌های نوپدید، مدیریت اضطراب و پریشانی و مدیریت آموزش و یادگیری الکترونیکی با فراوانی بسیار کم در اکثر الگو‌های شایستگی مدیران آموزشی مغفول مانده است.

کلمات کلیدی

, مدیریت آموزشی, شایستگی, دانش آموختگان, ووکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095946,
author = {رضایی مقدم, لیلا and آهنچیان, محمدرضا and جعفری ثانی, حسین and کرمی, مرتضی},
title = {توسعه رهبری مدیران آموزشی در دنیای ووکا (VUCA)},
journal = {آموزش و توسعه منابع انسانی},
year = {2023},
volume = {10},
number = {37},
month = {October},
issn = {2423-3277},
pages = {110--142},
numpages = {32},
keywords = {مدیریت آموزشی، شایستگی، دانش آموختگان، ووکا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه رهبری مدیران آموزشی در دنیای ووکا (VUCA)
%A رضایی مقدم, لیلا
%A آهنچیان, محمدرضا
%A جعفری ثانی, حسین
%A کرمی, مرتضی
%J آموزش و توسعه منابع انسانی
%@ 2423-3277
%D 2023

[Download]