پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2023-09-12

عنوان : ( تفسیر داده های IP/RS مرتبط با رخداد کانه زایی مس در شمال منطقه اکتشافی سماخون، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: بهاره بروزی نیت , آزاده ملکزاده شفارودی , حسین عزیزی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده اکتشافی سماخون در استان خراسان رضوی و در 145 کیلومتری جنوب شرق مشهد قرار گرفته است. واحدهای سنگی منطقه شامل سنگ های آتشفشانی، رسوبی و توده های نفوذی نیمه عمیق می باشند. یک نوع از کانه زایی های مشاهده شده در این منطقه کنترل گسلی دارد و به شکل رگه-رگچه ای با امتداد شمالی- جنوبی تا شمال شرقی-جنوب غربی در داخل سنگ میزبان توف بازالتی تا آندزیتی تشکیل شده است. کانی های اولیه شامل کالکوپیریت، پیریت و بورنیت می باشد. کانی های ثانویه نیز عبارتند از: کالکوزیت، کوولیت، مالاکیت، گوتیت و به میزان کمتر آزوریت. آلتراسیون غالب همراه با کانی سازی رگه ای، آلتراسیون سیلیسی-کربناتی است برداشت های IP/RS نشان می دهد که بیشترین ناهنجاری شارژپذیری منطبق بر رگه های کانی سازی و زون گسلی است. ناهنجاری شارژپذیری با افزایش عمق گسترش یافته و بر شدت آن افزوده می گردد. کمترین مقاومت ویژه الکتریکی مشاهده شده منطبق بر بیشترین ناهنجاری شارژپذیری می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از گسترش کانی سازی سولفیدی در اعماق بیشتر است.

کلمات کلیدی

, مس رگه ای, کانی سازی سولفیدی, IP/RS , سماخون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095963,
author = {بروزی نیت, بهاره and ملکزاده شفارودی, آزاده and حسین عزیزی and کریم پور, محمدحسن and رحیمی, بهنام},
title = {تفسیر داده های IP/RS مرتبط با رخداد کانه زایی مس در شمال منطقه اکتشافی سماخون، استان خراسان رضوی},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2023},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {مس رگه ای، کانی سازی سولفیدی، IP/RS ، سماخون.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر داده های IP/RS مرتبط با رخداد کانه زایی مس در شمال منطقه اکتشافی سماخون، استان خراسان رضوی
%A بروزی نیت, بهاره
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حسین عزیزی
%A کریم پور, محمدحسن
%A رحیمی, بهنام
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2023

[Download]