رسوب شناسی کاربردی, دوره (11), شماره (21), سال (2023-4) , صفحات (26-41)

عنوان : ( شواهد رسوبشناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول )حوضه رسوبی زاگرس( )

نویسندگان: هانیه قاینی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد وحیدی نیا , جواد شریفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه توالی آپتین-آلبین در بسیاری از نقاط حوضه زاگرس و صفحه عربی به دلیل ناپیوسته بودن رسوبات این بازه زمانی همواره با محدودیت مواجه بوده است. برش تنگ ماغر که در فروافتادگی دزفول واقع شده است از معدود توالیهای پیوسته رسوبات دریایی آپتین- آلبین در صفحه عر بی است که مطالعه بر روی آن اطلاعات با ارزشی را در مورد وضعیت اقیانوسشناسی دیرینه این بازه زمانی در اختیار قرار می دهد. در این مطالعه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه ریزرخسارههای رسوبی با استفاده از پتروگرافی برشهای نازک، روند تغییرات %TOC و 3%CaCO در رسوبات گذر آپتین-آلبین به منظور تحلیل وضعیت اقیانوسی، مورد بررسی قرار گیرد. در برش تنگ ماغر، میزان TOC در قاعده آشکوب آلبین به 8 / 5 درصد رسیده است که حاکی از وجود شیل سیاه در این بخش میباشد. این یافته مهم در کنار دادههای بایواستراتیگرافی مطالعات پیشین توانسته است تا علاوه بر تعیین جایگاه کرونواستراتیگرافی این شیل، امکان تطابق دقیق آن را با دیگر افقهای شیل سیاه در سایر حوضههای رسوبی برقرار سازد. تغییرات میزان 3CaCO نیز در لایههای مختلف با مقادیر متفاوت به ثبت رسیده است که مهمترین این نوسانات از نظر تفسیرهای پالئواکولوژی در انتهای آپتین و لایه های ابتدایی آلبین بوده است که با کاهش قابل توجه در میزان 3CaCO شناخته شده است. این موضوع در تلفیق با اطلاعات فسیلشناسی موجود میتواند موید شرایط اسیدی آب دریا در زمان تهنشست رسوبات گذر آپتین-آلبین باشد.

کلمات کلیدی

, کژدمی, برش تنگ ماغر, آپتین -آلبین, شیل سیاه, %TOC , ریزرخسار ه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096050,
author = {قاینی, هانیه and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and وحیدی نیا, محمد and شریفی, جواد},
title = {شواهد رسوبشناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول )حوضه رسوبی زاگرس(},
journal = {رسوب شناسی کاربردی},
year = {2023},
volume = {11},
number = {21},
month = {April},
issn = {2322-147X},
pages = {26--41},
numpages = {15},
keywords = {کژدمی، برش تنگ ماغر، آپتین -آلبین، شیل سیاه، %TOC ، ریزرخسار ه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شواهد رسوبشناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول )حوضه رسوبی زاگرس(
%A قاینی, هانیه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%A شریفی, جواد
%J رسوب شناسی کاربردی
%@ 2322-147X
%D 2023

[Download]