مهندسی عمران فردوسی, دوره (36), شماره (1), سال (2023-5) , صفحات (89-108)

عنوان : ( تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای MLC با هسته FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزای محدود* )

نویسندگان: مجتبی شهرکی , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت رفتار تغییرشکلهای بزرگ پوستههای استوانهای مرکب چندلایه (MLC) با هسته مواد هدفمند ) FGM ( که دارای ضخامت کم هستند در برابر بارهای ضربهای، مهم میباشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر تغییرات پارامترهای اثرگذار )شاخص توان حجمی مواد هدفمند، نحوه قرارگیری لایهها و تعداد لایههای مواد مرکب( بر روی پاسخ دینامیکی پوسته مورد نظر تحت بار ضربه پرداخته میشود. تحلیلهای دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته استوانهای به روش المان محدود توسط مدلسازی در نرمافزار آباکوس انجام شده است و اثر شاخص توان حجمی هسته FGM و پارامترهای اثرگذار مواد مرکب چندلایه همچون نوع لایهها شامل پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) و پلیمر تقویت شده با الیاف کربن (CFRP) ، زوایه قرارگیری لایهها و تعداد لایهها مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که با افزایش شاخص توان حجمی، مقدار تغییرمکان پوسته کاهش مییابد. بهطوریکه بیشینه تغییرمکان در پوسته CFRP/FGM/CFRP با هسته تمام فلزی و کمینه تغییرمکان در پوسته GFRP/FGM/GFRP با هسته تمام سرامیکی اتفاق میافتد. بررسی حالتهای مختلف قرارگیری لایهها نشان میدهد که انتخاب زوایه قرارگیری 1۵ درجه، موجب وقوع تغییرمکان کمتری میگردد و همچنین با افزایش تعداد لایهها، کاهش تغییرمکان مشاهده میشود.

کلمات کلیدی

, مواد مرکب چندلایه, مواد هدفمند, پوسته استوانه ای, تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی, بار ضربه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096063,
author = {شهرکی, مجتبی and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای MLC با هسته FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزای محدود*},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2023},
volume = {36},
number = {1},
month = {May},
issn = {2783-2805},
pages = {89--108},
numpages = {19},
keywords = {مواد مرکب چندلایه، مواد هدفمند، پوسته استوانه ای، تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی، بار ضربه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای MLC با هسته FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزای محدود*
%A شهرکی, مجتبی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2023

[Download]