مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (14), شماره (55), سال (2024-2) , صفحات (1-25)

عنوان : ( تحلیل رویاهای دینی در دوره تیموری بر پایه دیدگاه های فروید و یونگ )

نویسندگان: مصطفی گوهری فخرآباد , سمیه آقامحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تیموریان از حکومت های مقتدر بعد از عصر تهاجم مغول بودند که تاثیرات گسترده ای بر تاریخ و فرهنگ ایران زمین نهادند.

کلمات کلیدی

, تیموریان, تعبیر رویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096064,
author = {گوهری فخرآباد, مصطفی and سمیه آقامحمدی},
title = {تحلیل رویاهای دینی در دوره تیموری بر پایه دیدگاه های فروید و یونگ},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2024},
volume = {14},
number = {55},
month = {February},
issn = {2008-9945},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {تیموریان، تعبیر رویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رویاهای دینی در دوره تیموری بر پایه دیدگاه های فروید و یونگ
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%A سمیه آقامحمدی
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2024

[Download]