گیاه پزشکی, دوره (46), شماره (2), سال (2023-7) , صفحات (87-106)

عنوان : ( شناسایی ژن gsh303 رمزگذار پروتئین نامزد کارکرد تغییرگری در برهمکنش Ascochyta rabiei با گیاه نخود )

نویسندگان: مرضیه حسنی , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتئین های تغییرگر نقش مهمی در برهمکنش میان قارچ های بیمارگر و گیاه میزبان ایفا می کنند. شناسایی و بررسی عملکرد پروتئین های تغییرگر برای درک ساز وکار بیماری‌زایی، برهمکنش و تعیین راه بردهای به نژادی برای تولید ارقام مقاوم بسیار مهم است. بیماری برق زدگی ناشی از قارچ Ascochyta rabiei یکی از مخربترین و گسترده ترین عامل خسارت زا در زراعت نخود در بیشتر مناطق است . شناسایی ژن های تغییرگر در این قارچ بر اساس داده های ژنومی و بیانی ژن های قارچ A. rabiei در شرایط شرایط رشدی مختلف می تواند در پیشبرد برنامه های اصلاحی گیاه نخود مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با بررسی شاخص های عمومی پروتئین های تغییرگر و نحوه القاءپذیری آنها توانسته است ژن gsh303 رمزگذار پروتئین نامزد کارکرد تغییرگری در بیماری زایی قارچ A. rabiei را شناسایی نماید و حضور آن را در ژنوم پاتوتیپ مختلف (PI، PIII و PVI) قارچ A. rabiei رشد یافته در شرایط آزمایشگاهی تایید نماید و توالی آن ها مورد مقایسه قرار دهد. در سطح ترانوشت نیز بیان این ژن در شرایط رشد پاتوتیپ های PI، PIII و PVI از قارچ A. rabiei در محیط کشت و همچنین در شرایط برهمکنش با لاین های نخود مقاوم (MCC133) و حساس (ILC1929) در زمان 96 ساعت پس از مایه زنی مورد بررسی قرار گرفت. ژن های حیاتی argapdh و abct به ترتیب مربوط به قارچ A. rabiei و گیاه نخود به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. این نتایج نشان داد ترانوشت ژن gsh303 در شرایط رشد در محیط کشت قابل ردیابی نبود ولی در شرایط برهمکنش با گیاه ردیابی شد. در مجموع می توان انتظار داشت پروتئین رمزگذاری شده توسط این ژن در شرایط بیماری زایی قارچ روی گیاه به شکل یک تغییرگر عمل کند. به عنوان یک نامزد، نقش تغییرگری این پروتئین باید در مطالعات تکمیلی مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, پاتوتیپ های Ascochyta rabiei, ردیابی ژن های تغییرگر, عناصر تنظیمی بیان ژن, لاین های نخود حساس و مقاوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096228,
author = {حسنی, مرضیه and شکوهی فر, فرهاد and ممرآبادی, مجتبی},
title = {شناسایی ژن gsh303 رمزگذار پروتئین نامزد کارکرد تغییرگری در برهمکنش Ascochyta rabiei با گیاه نخود},
journal = {گیاه پزشکی},
year = {2023},
volume = {46},
number = {2},
month = {July},
issn = {2588-5936},
pages = {87--106},
numpages = {19},
keywords = {پاتوتیپ های Ascochyta rabiei، ردیابی ژن های تغییرگر، عناصر تنظیمی بیان ژن، لاین های نخود حساس و مقاوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی ژن gsh303 رمزگذار پروتئین نامزد کارکرد تغییرگری در برهمکنش Ascochyta rabiei با گیاه نخود
%A حسنی, مرضیه
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ممرآبادی, مجتبی
%J گیاه پزشکی
%@ 2588-5936
%D 2023

[Download]