نوزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ؛ اقتصاد و توسعه , 2023-11-17

عنوان : ( بررس ی تاثی ر انعطاف پذیری منابع و هماهنگی بر عملکرد شرکتها ی کوچک و متوسط به واسطه نوآور ی مدل کسب و کار )

نویسندگان: معصومه رمضانی , آذر کفاش پور , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرن بیست و یکم و عصر دیجیتال، فرصتها، چالشها و مزایای زیادی به ارمغان آورده است. در محیط کسب وکار، این بی ثباتی ب اعث شده است، سازمانها در مسیر اهدافشان با شرایط پ یچیده و دشواری مواجه شوند، این تغییرات مستلزم آن است که سازمانها برای بقا وایجاد مزیت رقابتی، نسبت به مح یط پ یرامون خود آگاه باشند و نیاز به تغییرات عمده در استراتژ ی ها و رویههای کسب و کار خود داشته باشند. هدف از این پؤوهش بررسی انعطاف پذ یری منابع و هماهنگی، بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با میانجیگری نوآوری مدل کسب وکار پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط شهر مشهد، ایران بوده و 142 نفر از مدیران و صاحبان این شرکت ها به عنوان نمونه ای از جامعه انتخاب شدهاند. این پژوهش، از نوع کاربردی و تحلیلی -پ یمایشی است و گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه به صورت حضوری انجام گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که انعطاف پذ ی ری منابع و هماهنگ ی تاثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد سازمانها ی کوچک و متوسط دارد و م ی توانند باعث بهبود عملکرد سازمان شوند. همچنین، این پژوهش نشان م یدهد که نوآوری مدل کسب و کار هم به عنوان نقش میانجیگری و هم بصورت مستقیم نقش مهم و معناداری در تعیین عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط دارد. از جمله متغیر های استراتژی تمایز و هزینه رابطه بین نوآوری مدل کسب و کار و عملکرد را بصورت مثبت تعدیل م یکنند.

کلمات کلیدی

, انعطافپذیری منابع, انعطافپذ یری هماهنگی , نوآوری مدل کسبوکار, استراتژی تمایز و هزینه, عملکرد سازمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096315,
author = {رمضانی, معصومه and کفاش پور, آذر and خوراکیان, علیرضا},
title = {بررس ی تاثی ر انعطاف پذیری منابع و هماهنگی بر عملکرد شرکتها ی کوچک و متوسط به واسطه نوآور ی مدل کسب و کار},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ؛ اقتصاد و توسعه},
year = {2023},
location = {لهستان, لهستان},
keywords = {انعطافپذیری منابع، انعطافپذ یری هماهنگی ، نوآوری مدل کسبوکار، استراتژی تمایز و هزینه، عملکرد سازمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررس ی تاثی ر انعطاف پذیری منابع و هماهنگی بر عملکرد شرکتها ی کوچک و متوسط به واسطه نوآور ی مدل کسب و کار
%A رمضانی, معصومه
%A کفاش پور, آذر
%A خوراکیان, علیرضا
%J نوزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ؛ اقتصاد و توسعه
%D 2023

[Download]