روستا و توسعه پایدار فضا, دوره (12), شماره (4), سال (2023-3) , صفحات (1-21)

عنوان : ( ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جریانهای جذب گردشگری روستایی )مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگری شهر مشهد( )

نویسندگان: حمیده محمودی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , مسعود مینائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جریان گردشگری نشاندهنده جابجایی فضایی گردشگران در یک منطقه است درعینحال نیز توزیع فضایی گردشگران در سراسر مقصدهای گردشگری تحت تأثیر عوامل زیادی است؛ بنابراین شناخت مهمترین عوامل مؤثر بر جریانهای گردشگری بر توسعه گردشگری کمک میکند. لذا در تحقیق حاضر هدف اصلی شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر جریانهای جذب گردشگری روستایی میباشد. پژوهش از نظر روششناسی توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، از نوع کاربردی است. افراد نمونه تحقیق شامل 03 متخصص در حوزه گردشگری میباشند که به روش گلوله برفی انتخاب شدهاند. منطقه مورد مطالعه مقاصد گردشگری روستایی در حوزه نفوذ گردشگری مشهد میباشند. برای تحلیل یافتهها از نرم افزار spss، معادالت ساختاری PLS و مدل تصمیمگیری چند معیاره DFAHP استفاده شدهاست. در تحقیق حاضر متغیر جریانهای جذب گردشگری با استفاده از 7 عامل در قالب 03 مؤلفه مورد مطالعه قرارگرفتهاست. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بیشترین میانگین به متعلق به شاخص دسترسیپذیری با میانگین 0/28 میباشد همچنین بررسی عوامل با استفاده از آزمون تی تک نمونهای، تحلیل مسیر PLS و تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، نشان داد که مهمترین عوامل مؤثر عبارتاند از: دسترسیپذیری، جاذبهها و عوامل مکانی – فضایی. بررسی مؤلفهها با استفاده از مدل DFAHP نیز نشان داد که مؤلفههای کیفیت دسترسیپذیری، امکانات اقامتی و قابلیت دسترسیپذیری در اولویت اول تا سوم اثرگذاری بر ایجاد و تقویت جریانهای جذب گردشگری هستند. با توجه به نتایج اخذ شده برای جذب گردشگر بیشتر پیشنهاد میشود به وضعیت دسترسیپذیری مسیر کالت رسیدگی گردد، از قابلیتها و جاذبههای باالی منطقه در جهت جذب گردشگر در فصول سرد سال استفاده مفید و همچنین زیرساختهای گردشگری تقویت و بازسازی گردد.

کلمات کلیدی

, توسعه گردشگری, گردشگری روستایی, جریان گردشگری, حوزه نفوذ گردشگری, شهر مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096453,
author = {محمودی, حمیده and شایان, حمید and سجاسی قیداری, حمداله and صادقلو, طاهره and مینائی, مسعود},
title = {ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جریانهای جذب گردشگری روستایی )مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگری شهر مشهد(},
journal = {روستا و توسعه پایدار فضا},
year = {2023},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۷۱۷-۳۵۰X},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {توسعه گردشگری، گردشگری روستایی، جریان گردشگری، حوزه نفوذ گردشگری، شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جریانهای جذب گردشگری روستایی )مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگری شهر مشهد(
%A محمودی, حمیده
%A شایان, حمید
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A صادقلو, طاهره
%A مینائی, مسعود
%J روستا و توسعه پایدار فضا
%@ ۲۷۱۷-۳۵۰X
%D 2023

[Download]