دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (33), شماره (223), سال (2023-8) , صفحات (25-38)

عنوان : ( تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تزریق سوماتوتروپین بر نشانگرهای آپوپتوز هپاتوسیت و شاخص آتروژنیک موش‎های سوری مبتلا به کبد چرب )

نویسندگان: بهاره کتابدار , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی , محمد مسافری ضیاءالدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: غلبه بر کبد چرب یکی از دغدغه‎های جامعه امروزی می‎باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تزریق سوماتوتروپین بر نشانگرهای آپوپتوز هپاتوسیت و شاخص آتروژنیک موش‎های سوری مبتلا به کبد چرب، انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع بنیادی و به روش تجربی- آزمایش بنیان است. تعداد 21 سر موش به صورت تصادفی به سه گروه هفت تایی، کنترل (C)، تمرین (HIIT) و تمرین + سوماتوتروپین (H-GH) تقسیم شدند. تمرین تناوبی شدید به مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته با سرعت 25 متر بر دقیقه شروع و با سرعت 70 متر بر دقیقه در پایان هفته هشتم پایان پذیرفت. پروتکل تزریق سوماتروپین به صورت روزانه یک میلی‎گرم/کیلوگرم وزن بدن بود. نشانگرهایی چون سیتوکراتین-18، پاراکسوناز، مقاومت به انسولین، نسبت ALT/AST و LDL/HDL مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت ارزیابی داده‌ها از آزمون آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته‌ها: مقادیر سیتوکراتین-18 تنها در گروه HIIT کاهش معنی‎داری داشت (01/0=P). مقادیر پاراکسوناز در هر دو گروه HIIT (0/00=P) و H-GH (0/01=P) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‎داری به همراه داشت. تغییرات بین گروهی مقاومت به انسولین به لحاظ آماری در گروه HIIT، کاهش معنی‌دار (05/0=P) و در گروه H-GH، افزایش ناچیزی داشت و در سطح معنی‎داری نبود (0/36=P). نسبت ALT/AST در هر دو گروه HIIT (0/02=P) و H-GH (0/03=P) کاهش معنی‌داری داشت. نسبت LDL/HDL تنها در گروه HIIT کاهش معنی‎داری داشت (0/01=P). استنتاج: تمرین تناوبی شدید به نسبت GH، پاسخ موثرتری در بهبود نشانگرهای NAFLD ایجاد نمود، تزریق هورمون رشد به تنهایی می‎تواند تبعات منفی بر برخی شاخص‎های این ناهنجاری داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تمرین تناوبی شدید, هورمون رشد, آسیب کبدی, CK18, پاراکسوناز, آنزیم های کبد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096544,
author = {کتابدار, بهاره and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and مسافری ضیاءالدینی, محمد},
title = {تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تزریق سوماتوتروپین بر نشانگرهای آپوپتوز هپاتوسیت و شاخص آتروژنیک موش‎های سوری مبتلا به کبد چرب},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences},
year = {2023},
volume = {33},
number = {223},
month = {August},
issn = {1735-9260},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {تمرین تناوبی شدید، هورمون رشد، آسیب کبدی، CK18، پاراکسوناز، آنزیم های کبد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تزریق سوماتوتروپین بر نشانگرهای آپوپتوز هپاتوسیت و شاخص آتروژنیک موش‎های سوری مبتلا به کبد چرب
%A کتابدار, بهاره
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A مسافری ضیاءالدینی, محمد
%J دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
%@ 1735-9260
%D 2023

[Download]