نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2023-09-12

عنوان : ( ارائه یک مدل دوسطحی جهت تعیین مالیات بر کربن در یک زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تقاضای حساس به قیمت و انتشار کربن )

نویسندگان: پگاه مصرزاده اوغاز , فرزاد دهقانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه صنعتگران و سیاستگذاران تحت فشارهای فزایندهای قرار دارند تا بهطور مداوم اثرات منفی انتشار آلایندههای ناشی از زنجیرههای تامین خود را کاهش دهند. در این پژوهش با تلفیق زنجیرهتامین سبز به همراه سیاست مالیات کربن به دنبال تعیین سطح بهینهای از قیمت کربن هستیم که از طریق اخذ مالیات کربن بتوان تضمین نمود میزان انتشار گازهای آلاینده تحت کنترل بوده و روند کاهشی خواهند داشت. بدین منظور از یک مدل دوسطحی برنامهریزی عدد صحیح مختلط جهت برنامهریزی شبکه زنجیرهتامین با درنظرگرفتن سیاست مالیات کربن استفاده شدهاست که تقاضا متاثر از قیمت محصول نهایی و حساسیت مصرفکنندگان به میزان انتشار کربن درنظر گرفته شدهاست. نتایج حاصل از حل یک مطالعه موردی نشان می دهد که با افزایش قیمت کربن، زنجیره به سمت کاهش انتشار از طریق استفاده از ظرفیتهای سبز تمایل نشان میدهد و هرچه این قیمت بالاتر رود، زنجیرهتامین ترجیح میدهد با کاهش تولید، زمینه کاهش انتشار را فراهم سازد.

کلمات کلیدی

, مالیات کربن, قیمت گذاری کربن, زنجیره تامین سبز, سیاستهای کاهش انتشار کربن, برنامه ریزی دوسطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096601,
author = {مصرزاده اوغاز, پگاه and دهقانیان, فرزاد},
title = {ارائه یک مدل دوسطحی جهت تعیین مالیات بر کربن در یک زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تقاضای حساس به قیمت و انتشار کربن},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2023},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مالیات کربن، قیمت گذاری کربن، زنجیره تامین سبز، سیاستهای کاهش انتشار کربن، برنامه ریزی دوسطحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک مدل دوسطحی جهت تعیین مالیات بر کربن در یک زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تقاضای حساس به قیمت و انتشار کربن
%A مصرزاده اوغاز, پگاه
%A دهقانیان, فرزاد
%J نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2023

[Download]