پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (15), شماره (29), سال (2023-8) , صفحات (45-56)

عنوان : ( بررسی تثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و سرمایۀ انسانی در شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: محمدصادق اکبری نوقابی , آذر کفاش پور , مهدی بهرامی , سجاد پورکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجیگری سرمایۀ انسانی و دوسوتوانی نوآوری در جامعۀ آماری شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر پارادایم، اثبات‎گرایی؛ از نظر رویکرد، استقرایی؛ از نظر نوع هدف، کاربردی؛ از نظر نوع ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر نوع داده‌ها، در گروه پژوهش‌های کمّی قرار می‌گیرد. جامعۀ آماری، تعداد 110 شرکت مرکز رشد دانشگاه فردوسی و نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان، حجم نمونه 86 به دست آمد. ابزار گردآوری داده، توزیع پرسش‌نامه و سطح تحلیل، سطح سازمان می‌باشد. از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب، برای بررسی پایایی استفاده گردید. برای تأیید روایی نیز بررسی روایی صوری، روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و روایی واگرا صورت پذیرفت. داده‌های گردآوری‌ شده، به کمک مدل‌یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزارهای SPSS و PLS مورد تحلیل و آزمون قرار گرفتند. در نهایت، هر پنج فرضیه تأیید شدند. رهبری راهبردی به صورت مستقیم و همچنین از طریق سرمایۀ انسانی و دوسوتوانی نوآوری بر مزیت رقابتی پایدار، تأثیر مثبت و معناداری دارد. سرمایۀ انسانی و دوسوتوانی نوآوری نیز به صورت مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلمات کلیدی

رهبری راهبردی رهبری استراتژیک مزیت رقابتی پایدار دوسوتوانی نوآوری سرمایۀ انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096699,
author = {اکبری نوقابی, محمدصادق and کفاش پور, آذر and بهرامی, مهدی and سجاد پورکیان},
title = {بررسی تثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و سرمایۀ انسانی در شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2023},
volume = {15},
number = {29},
month = {August},
issn = {2383-4064},
pages = {45--56},
numpages = {11},
keywords = {رهبری راهبردی رهبری استراتژیک مزیت رقابتی پایدار دوسوتوانی نوآوری سرمایۀ انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و سرمایۀ انسانی در شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد
%A اکبری نوقابی, محمدصادق
%A کفاش پور, آذر
%A بهرامی, مهدی
%A سجاد پورکیان
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2023

[Download]