دومین کنگره ملی بیماریهای انگلی دام وانگلهای مشترک انسان و حیوان , 2023-10-11

Title : ( بررسی شیوع انگلهای رودهای در سگها ی ولگرد نگهداری شده در تعدادی از پناهگاه های استان خراسان رضوی، ایران )

Authors: Amin Bakhshani , Gholam Reza Razmi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

سگها بهعنوان میزبانان نهائی و واسط تعدادی از انگل های تکیاختهای و کرمی هستند که برخی از این انگلها اهمیت زئونوتیک داشته و برخی دیگر باعث بیماری ها ی شدیدی در سایر حیوانات میشوند. هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع انگلهای رودهای در سگهای ولگرد نگهداری شده در تعدادی از پناهگاههای استان خراسان رضوی، ایران میباشد. در مطالعه حاضر تعداد 323 نمونه مدفوع بطور تصادفی ازپناهگاهها ی شهرهای مشهد و نیشابور جمع آوری و جهت تشخیص انگلهای تکیاختهای و کرمی به آزمایشگاه انگلشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل و با روش فرمل اتر موردبررسی قرار گرفتند.از مجموع 323 نمونه مدفوع جمع آوری شده، 98 نمونه مدفوع) 28/۴8 %( از لحاظ وجود انگلهای رودهای مثبت شدند. شیوع انگلها ی رودهای در نمونههای مدفوع جمعآوری شده از پناهگاهها ی مشهد و نیشابور به ترتیب%16.۴۷ و %۵۴.61 تعیین گردید. 19/۵۰ % از سگهای مورد آزمایش، حداقل با یک جنس انگل و 8.9۷% با دو جنس یا تعداد بیشتری آلوده بودند. شدت آلودگی به هر یک از انگل ها ی شناسائی شده عبارت بودند از: سارکوسیستیس ،1۷.6۴% ژیاردیا ،%8.۰۴ آیزوسپورا ،%۴.۰2 اوسیستهای شبه نئوسپورا-هاموندیا ،%2.۴۷ گونههای تنیا ،%9.۵9 توکساسکاریس لئونینا ،9.288% دیکروسلیوم دندریتیکم ،%2.۷8 توکسوکارا کنیس %1.23 و کاپیالریا .%۰.3 نتیجه این مطالعه شدت باالی آلودگی به انگلهای رودهای در سگها ی ولگرد نگهداری شده در پناهگاهها را نشان می دهد. درنتیجه بهمنظور کنترل برخی از بیماری ها ی مهم کرمی مشترک بین انسان و این حیوانات، مانند کیست هیداتیک و توکسوکاریازیس، باید اقدامات الزم نسبت به معدوم سازی سگها ی ولگرد با همکاری شهرداری ها و ادارات دامپزشکی انجام گیرد و در صورت جمعآوری و انتقال این حیوانات به پناهگاهها، درمان مؤثر و مرتب ضد انگلی بر علیه کرمهای دستگاه گوارش ضروری میباشد.

Keywords

, انگلهای کرمی , تک یاخته ای روده ای , سگ ولگرد, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096702,
author = {Bakhshani, Amin and Razmi, Gholam Reza},
title = {بررسی شیوع انگلهای رودهای در سگها ی ولگرد نگهداری شده در تعدادی از پناهگاه های استان خراسان رضوی، ایران},
booktitle = {دومین کنگره ملی بیماریهای انگلی دام وانگلهای مشترک انسان و حیوان},
year = {2023},
location = {تبریز, IRAN},
keywords = {انگلهای کرمی ، تک یاخته ای روده ای ، سگ ولگرد، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شیوع انگلهای رودهای در سگها ی ولگرد نگهداری شده در تعدادی از پناهگاه های استان خراسان رضوی، ایران
%A Bakhshani, Amin
%A Razmi, Gholam Reza
%J دومین کنگره ملی بیماریهای انگلی دام وانگلهای مشترک انسان و حیوان
%D 2023

[Download]