هفنمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران , 2022-12-14

عنوان : ( بررسی تغییرات کانی شناسی رسوبات متاثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست محیطی )

نویسندگان: هدا باوی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , حامد ذند مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده معدن مس درآل و در بخش جنوبشرقی کمان ماگمایی ارومیه-دختر، در زیر پهنه آتشفشانی-نفوذ ی دهج-ساردوئیه قرا ر دارد. سنگ شناسی غالب منطقه سنگهای آتشفشانی و آذرآواری به سن ائوسن می باشند که توسط توده های گرانودیوریت-داسیتی و دیوریتی قطع شد هاند. رسوبات متاثر از معدن درآلو در شش مجموعه رسوبی رسوبات طبیعی منطقه، رسوبات آبراهه ای اطراف معدن، رسوبات زیر دامپ سنگ باطله، رسوبات حاوی فازهای ثانویه، رسوبات آهن دار و رسوبات تبخیری تقسیم می شوند. مطالعات کانی شناسی رسوبات به عنوان شناسه ای جهت ارزیابی زیست محیطی معدن در پنج گروه اصلی شامل کانیهای اولیه و دگرسان نشده، کانیهای کربناته، کانیهای رسی، کانیهای سولفاته و کانیهای اکسیدی ردهبندی می شوند. رسوبات در مح دوده عملیاتی معدن مس درآلو با تنوع شدید کانیشناسی آلودگی بالایی دارند به طوری که کانیهای سولفیدی مهمترین منشأ تولید زهاب اسیدی میباشند. از طرف دیگر رسوبات زنگاری حاشیه زهاب اسیدی پلههای معدن، رسوبات تبخیر ی حاشیه آبراههها و پهنههای معدن، بیشترین مقدار کانیهای ثانویه را ب ه خود اختصاص داد هاند. تشکیل انواع میشوند. انحلال کانیهای مذکور، بویژه د ر ابتدای فصل پرباران سبب H+ کانی های ثانویه به طور موقتی سب ب ذخیر ه عناصر سمی و یون افزای ش شدید اسیدیته و غلظت عناصر بالقو ه سمی در روانابهای سطحی خواهند شد .

کلمات کلیدی

, رسوبات, کانی شناسی, زیست محیطی, معدن مس درآلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096776,
author = {باوی, هدا and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and حامد ذند مقدم},
title = {بررسی تغییرات کانی شناسی رسوبات متاثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست محیطی},
booktitle = {هفنمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2022},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {رسوبات، کانی شناسی، زیست محیطی، معدن مس درآلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات کانی شناسی رسوبات متاثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست محیطی
%A باوی, هدا
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A حامد ذند مقدم
%J هفنمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2022

[Download]