پژوهش های دانش زمین, دوره (13), شماره (52), سال (2023-2) , صفحات (99-119)

عنوان : ( زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی نانوفسیل های آهکی در بخش فوقانی سازند نیزار و بخش تحتانی سازند کالت در برش تنگ نیزار، شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: مهناز کشمیری , اعظم ماهانی پور , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی نانوفسیل های آهکی در قسمت های فوقانی سازند نیزار و قاعده سازند کالت در شرق حوضه رسوبی کپه داغ در برش تنگ نیزار مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات سنگ شناسی بخش های ذکر شده از این سازندها شامل شیل های آهکی و مارن خاکستری تا متمایل به سبز میباشد. در بخش های بالایی سازند نیزار در برش تنگ نیزار الیهای از خاک قدیمه به صورت هم شیب و ناپیوسته ثبت گردید. بررسی نانوفسیلهای آهکی در محدوده مورد مطالعه منجر به شناسایی 27 جنس و 56 e15UC بر مبنای TP گونه و 2 زیر گونه شد. براساس جنس و گونههای شاخص شناسایی شده زون فرعی زوناسیون برنت )1998 ,Burnett )منطبق بر قسمتهای فوقانی زون 22CC از زوناسیون سیسینگ ) ,Sissingh 1977( شناسایی شد. بر این اساس سن محدوده تحت بررسی اوایل کامپانین پسین میباشد. مطالعه دیرینه بومشناسی نانوفسیلهای آهکی، بیانگر حضور غالب جنس و گونههای آب سرد از قبیل decussata Micula، .spp Prediscosphaera.،spp Eiffellithus و cymbiformis Arkhangelskiella میباشد. الزم به ذکر است که شاخص Arkhangelskiella cymbiformis و Eiffellithus spp. ،Prediscosphaera spp. گونههای و جنس آبهای الیگوتروف نیز میباشند. با توجه به تجمع غالب جنس و گونههای شاخص آب سرد، کاهش دما و آب و هوای سرد گلخانهای برای محدوده تحت بررسی مشابه با سایر نقاط دنیا در قسمتهای ابتدایی کامپانین پسین پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, کرتاسه, کامپانین, نانوپلانکتون های آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096785,
author = {کشمیری, مهناز and اعظم ماهانی پور and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی نانوفسیل های آهکی در بخش فوقانی سازند نیزار و بخش تحتانی سازند کالت در برش تنگ نیزار، شرق حوضه کپه داغ},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2023},
volume = {13},
number = {52},
month = {February},
issn = {2008-8299},
pages = {99--119},
numpages = {20},
keywords = {زیست چینه نگاری، کرتاسه، کامپانین، نانوپلانکتون های آهکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی نانوفسیل های آهکی در بخش فوقانی سازند نیزار و بخش تحتانی سازند کالت در برش تنگ نیزار، شرق حوضه کپه داغ
%A کشمیری, مهناز
%A اعظم ماهانی پور
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2023

[Download]