اقتصاد مالی, دوره (17), شماره (4), سال (2023-12) , صفحات (25-50)

عنوان : ( آیا نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک )

نویسندگان: علی سرگلزایی , نرگس صالح نیا , مسعود همایونی فر , سیدمحمدقائم ذبیحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت ریسک سیستماتیک شاخص بورس افزایش می‌یابد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران، درآمدهای نفتی از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در متغیرهای کلان اقتصادی و بالتبع شاخص‌های بازارهای مالی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران با بهره­گیری از مدل اقتصادسنجی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک (MODWT-MRA) طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۰ الی فروردین ۱۴۰۰ در ایران می­پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که با افزایش نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. مطابق با نتایج، اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چندک‌های ابتدایی دارای ضریب کوچک‌تری نسبت به چندک‌های انتهایی است لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ماه‌های اخیر بازه زمانی موردمطالعه بیشتر از ماه‌های اولیه است. همچنین مقدار ضریب در مقیاس جزء ۵ بسیار بیشتر از مقیاس جزء ۱ هست؛ لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه‌مدت بسیار بیشتر از مقدار این اثر در بلندمدت است. علت این امر این است که در بلندمدت، سرمایه‌گذار خود را با نااطمینانی به وجود آمده تطبیق خواهد داد

کلمات کلیدی

, نااطمینانی قیمت نفت, شاخص بورس اوراق بهادار تهران, رگرسیون کوانتایل, تبدیل موجک, گارچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096864,
author = {علی سرگلزایی and صالح نیا, نرگس and همایونی فر, مسعود and ذبیحی, سیدمحمدقائم},
title = {آیا نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک},
journal = {اقتصاد مالی},
year = {2023},
volume = {17},
number = {4},
month = {December},
issn = {2538-3833},
pages = {25--50},
numpages = {25},
keywords = {نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران، رگرسیون کوانتایل، تبدیل موجک، گارچ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آیا نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک
%A علی سرگلزایی
%A صالح نیا, نرگس
%A همایونی فر, مسعود
%A ذبیحی, سیدمحمدقائم
%J اقتصاد مالی
%@ 2538-3833
%D 2023

[Download]