حسابداری مالی, دوره (14), شماره (55), سال (-) , صفحات (93-113)

عنوان : ( تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر کشف تقلب و خطای نوع اول و دوم حسابرسی )

نویسندگان: فاطمه سعیدی , مهدی صالحی , نورمحمد یعقوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه تأثیر سرمایه فکری و اجتماعی را بر کشف تقلب صورت‌های مالی و خطاهای نوع اول و دوم حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده گردید. فرضیه‌های پژوهش نیز با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 187 شرکت طی سال‌های 1392 تا 1397 با بهره‌گیری از الگوی رگرسیونی لجستیک مبتنی بر تکنیک داده‌های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با کشف تقلب رابطه مثبت و بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با خطای نوع اول و دوم حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از آنجا که پژوهش‌های بسیار کمی در این زمینه صورت گرفته و اینکه پژوهش حاضر، در کشور ایران با اقتصاد نوظهور با شرایط اقتصادی خاص انجام شده است، لذا می‌تواند به توسعه علم و دانش کمک و شکاف موجود در ادبیات موضوعی را نیز برطرف نماید.

کلمات کلیدی

, سرمایه فکری, کشف تقلب, خطای نوع اول حسابرسی, خطای نوع دوم حسابرسی, سرمایه اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096887,
author = {فاطمه سعیدی and صالحی, مهدی and نورمحمد یعقوبی},
title = {تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر کشف تقلب و خطای نوع اول و دوم حسابرسی},
journal = {حسابداری مالی},
year = {},
volume = {14},
number = {55},
issn = {2345-2617},
pages = {93--113},
numpages = {20},
keywords = {سرمایه فکری، کشف تقلب، خطای نوع اول حسابرسی، خطای نوع دوم حسابرسی، سرمایه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر کشف تقلب و خطای نوع اول و دوم حسابرسی
%A فاطمه سعیدی
%A صالحی, مهدی
%A نورمحمد یعقوبی
%J حسابداری مالی
%@ 2345-2617
%D

[Download]