پیشرفت های حسابداری, دوره (15), شماره (1), سال (-) , صفحات (1-19)

عنوان : ( تاثیر واگرایی عقاید سرمایهگذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه )

نویسندگان: مهدی صالحی , وهاب رستمی , حامد کارگر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه است. در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه‌ای مرکب از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند، برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اهرم مالی از مدل الگوی تعدیل جزیی و واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران با استفاده از حجم معاملات غیر منتظره به روش سیلویا و سرکوئرا (2021) سنجش شده است. با توجه به یافته‌ها مشاهده شد که بین واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران و سرعت تعدیل اهرم مالی رابطه مثبت وجود دارد و با تشدید اختلاف عقاید بین سرمایه‌گذاران، سرعت تعدیل اهرم مالی شرکت افزایش می‌یابد. پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می‌دهد اختلاف باورها و عقاید در بازار سرمایه می‌تواند مستقیما بر مهمترین رکن اساسی شرکت‌ها (اهرم مالی) و سرعت دست‌یابی آن‌ها به اهرم مالی بهینه و سطح بدهی مطلوب تاثیرگذار باشد.

کلمات کلیدی

, اهرم مالی, سرعت تعدیل ساختار سرمایه, واگرایی عقاید سرمایهگذاران, مالی رفتاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096888,
author = {صالحی, مهدی and وهاب رستمی and حامد کارگر},
title = {تاثیر واگرایی عقاید سرمایهگذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {},
volume = {15},
number = {1},
issn = {2008-9988},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {اهرم مالی، سرعت تعدیل ساختار سرمایه، واگرایی عقاید سرمایهگذاران، مالی رفتاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر واگرایی عقاید سرمایهگذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه
%A صالحی, مهدی
%A وهاب رستمی
%A حامد کارگر
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D

[Download]