ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ, سال (2023-10)

عنوان : ( ANALYSIS OF CONTINUOUS FRAMES BY TRANSFERRING TO DISCRITE FRAMES )

نویسندگان: ریحانه رئیسی طوسی , رجبعلی کامیابی گل , سیدحسین عوض زاده , عاطفه رازقندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

iدر این مقاله به بررسی پایه‌های ریس پیوسته می‌پردازیم و روابط آنها با پایه‌های متعامد پیوسته را بیان می‌کنیم. نشان می‌دهیم که یک تناظر بین قاب‌های پیوسته و گسسته وجود دارد. به عنوان کاربرد، می‌توان چندین مسأله در قاب‌های پیوسته را به کمک قاب‌های گسسته حل کرد. به ویژه دوگان قاب‌های پیوسته را به کمک قاب‌ گسسته متناظرش مشخص می‌کنیم.

کلمات کلیدی

, پایه ریس پیوسته, پایه متعامد یکه پیوسته, پایه ریس گسسته, قاب پیوسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096907,
author = {رئیسی طوسی, ریحانه and کامیابی گل, رجبعلی and عوض زاده, سیدحسین and عاطفه رازقندی},
title = {ANALYSIS OF CONTINUOUS FRAMES BY TRANSFERRING TO DISCRITE FRAMES},
journal = {ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ},
year = {2023},
month = {October},
issn = {2588-588x},
keywords = {پایه ریس پیوسته، پایه متعامد یکه پیوسته، پایه ریس گسسته، قاب پیوسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ANALYSIS OF CONTINUOUS FRAMES BY TRANSFERRING TO DISCRITE FRAMES
%A رئیسی طوسی, ریحانه
%A کامیابی گل, رجبعلی
%A عوض زاده, سیدحسین
%A عاطفه رازقندی
%J ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ
%@ 2588-588x
%D 2023

[Download]