فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (12), شماره (54), سال (2023-6) , صفحات (391-409)

عنوان : ( بررسی اثر تنش شوری بر شاخص‌های بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) )

نویسندگان: جعفر نباتی , رضوان رمضان نژاد , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری، از مهم‌ترین تنش‌های غیر­زیستی است که تأثیر نامطلوبی بر رشد و تولید گیاهان زراعی دارد. نخود مانند بیشتر حبوبات به تنش شوری حساس است. این مطالعه، به‌منظور به‌گزینی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری نخود کابلی صورت گرفت. برای این منظور، 72 ژنوتیپ نخود از نظر میزان تحمل به شوری dS m-112 غربالگری شدند. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به‌صورت آبکشت (هیدروپونیک) انجام شد. از میان ژنوتیپ‌های مورد بررسی، 53 ژنوتیپ دارای بقا بیش از 75 درصد بودند، و هیچ ژنوتیپی بقای کمتر از 25 درصد نداشت. بیشترین میانگین محتوای کربوهیدرات‌های محلول، فنل کل، پرولین، پتانسیل اسمزی، مهار فعالیت رادیکال آزاد DPPH و محتوای نسبی آب برگ در ژنوتیپ‌های دارای دامنه بقا 76-100 درصد مشاهده شد. میانگین محتوای مالون ‌دی‌آلدئید در ژنوتیپ‌های دارای دامنه بقا 26-50 درصد بیشترین مقدار خود را داشت. نتایج تجزیه خوشه‌ای نشان­دهنده برتری نسبی ژنوتیپ‌های گروه دوم شامل MCC1037، MCC1212، MCC1286، MCC1138، MCC1278، MCC1129، MCC1140، MCC1234، MCC1299، MCC1289، MCC1041، MCC1132، MCC1276، MCC1211، MCC1043، MCC1147 و MCC1148 در بیشتر صفات مورد مطالعه بود. به‌نظر می‌رسد که ژنوتیپ‌های نخود برای تحمل نسبت به شوری از مکانیسم‌های متعددی استفاده می‌کنند، که این امر در به‌گزینی ژنوتیپ‌های بیشتر متحمل به شوری در نخود کابلی کمک می‌کند.

کلمات کلیدی

, بقا, به‌گزینی, تحمل به شوری, آبکشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096931,
author = {نباتی, جعفر and رضوان رمضان نژاد and نظامی, احمد},
title = {بررسی اثر تنش شوری بر شاخص‌های بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.)},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2023},
volume = {12},
number = {54},
month = {June},
issn = {۲۳۲۲-۲۷۲۷},
pages = {391--409},
numpages = {18},
keywords = {بقا، به‌گزینی، تحمل به شوری، آبکشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تنش شوری بر شاخص‌های بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.)
%A نباتی, جعفر
%A رضوان رمضان نژاد
%A نظامی, احمد
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ ۲۳۲۲-۲۷۲۷
%D 2023

[Download]