مهندسی جغرافیایی سرزمین, دوره (7), شماره (4), سال (2023-11) , صفحات (959-977)

عنوان : ( بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه بخش کشاورزی ایران و رفاه خانوار و برنامه های دولت برای سازگاری با تغییر اقلیم )

نویسندگان: مصطفی عربی , محمدرضا لطفعلی پور , هادی قوامی , علی کرامت زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در این تحقیق اثرات شوکهای ناشی از سناریوهای تغییر اقلیم در قالب سه سناریوی: 1IPCC( تغییر دما %+7/27 و باارش %-12/4(، 2IPCC( تغییر دما %+7/27 و بارش %-12/2( و 3IPCC( تغییر دما %+5/03 و بارش %-12/3(، بر ارزش افاووده بشا هاای مشتلا اقتصااد ایران با تاکید بر بش کشاورزی )ارزش افووده بش های: صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی، و ارزش افووده زیربش هاای: تولیادات گیااهی )زراعت و باغبانی(، تولیدات دامی، ماهیگیری و جنگلداری( و همچنین رفاه خانوار بررسی شده است. هدف: مقاله با هدف بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بش های مشتل اقتصاد ایران و رفاه خانوار تدوین شده است. روش شناسی: در این تحقیق جهت تجویه و تحلیل دادهها از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی )RDCGE )استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی تحقیق بش کالن اقتصاد کشور ایران میباشد که از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. یافتهها و بحث: تغییر اقلیم، ارزش افووده بش کشاورزی و بش صنعت و معدن را کاه و ارزش افووده بش خدمات را افوای میدهد و میوان رفاه خانوار را کاه میدهد. عالوه براین، در میان سه سناریوی تغییر اقلیم، به ترتیب: 1IPCC، 2IPCC و 3IPCC، از بیشترین تأثیر بر ارزش افووده بش ها و زیربش های مورد بررسی برخوردار میباشند. همچنین بررسیها نشان داد هوینههای مالی دولت برای سازگاری با تغییر اقلیم در بش کشاورزی در قالب 27 برنامه و 324 طرح به میوان 47.4 هوار میلیارد ریال در طی سال 99 میباشد. نتیجهگیری: نتایج حاصل از پژوه نشان میدهد تغییر اقلیم منجر به کاه ارزش افووده اقتصاد ایران و رفاه خانوار خواهد شد و دولت برنامه مالی محدودی برای سازگاری با تغییر اقلیم دارد.

کلمات کلیدی

, ییر اقلیم, توسعه کشاورزی, تعادل عمومی, رفاه خانوار, سازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096994,
author = {عربی, مصطفی and لطفعلی پور, محمدرضا and قوامی, هادی and علی کرامت زاده},
title = {بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه بخش کشاورزی ایران و رفاه خانوار و برنامه های دولت برای سازگاری با تغییر اقلیم},
journal = {مهندسی جغرافیایی سرزمین},
year = {2023},
volume = {7},
number = {4},
month = {November},
issn = {2538-1490},
pages = {959--977},
numpages = {18},
keywords = {ییر اقلیم، توسعه کشاورزی، تعادل عمومی، رفاه خانوار، سازگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه بخش کشاورزی ایران و رفاه خانوار و برنامه های دولت برای سازگاری با تغییر اقلیم
%A عربی, مصطفی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A قوامی, هادی
%A علی کرامت زاده
%J مهندسی جغرافیایی سرزمین
%@ 2538-1490
%D 2023

[Download]