دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی , 2023-11-28

Title : ( تحولات ریرساختاری آلیاژ شبه آلفا Ti-811با ریرساختار لایه ای در حین فشار گرم )

Authors: Fatemeh zarghani , GHolam Reza Ebrahimi , h.r ezatpour ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

آلیاژ های شبه آلفا تیتانیم Ti-811 به دلیل خواص ویژه به طور گسترده برای ساخت پره های کمپرسور ها به کار گرفته می شود. فرآیند ساخت این پره ها آهنگری گرم و ریزساختار مطلوب آنها آلفای کروی در زمینه ای از ساختار لایه ای است که به ترتیب تامین کننده خواص خستگی و خواص خزشی است. در این پژوهش آزمون فشار گرم به منظور شبیه سازی آهنگری گرم روی آلیاژ تیتانیم Ti-811 با ساختار کاملا لایه ای تحت وضعیت هم دما و با تغییر میزان کرنش، نرخ کرنش و زمان نگهداری پیش از تغییرشکل انجام شده است. نتایج ریزساختاری نشان دادکه در حین تغییر شکل فاز آلفا به حالت کروی تبدیل می شود که با افزایش میزان کرنش میزان کروی شدن فاز آلفا افزایش یافته است. مکانیزم کروی شدن فاز آلفا شامل شکافته شدن مرز و برش خوردن لایه های آلفا و تشکیل مسیرهای نفوذی و در نهایت تشکیل گلبول های فاز آلفا است.

Keywords

, تیتانیم, آلیاژ شبه آلفا, , مکانیزم کروی شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1097092,
author = {فاطمه زرقانی and Ebrahimi, GHolam Reza and جمید رضا عزت پور},
title = {تحولات ریرساختاری آلیاژ شبه آلفا Ti-811با ریرساختار لایه ای در حین فشار گرم},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی},
year = {2023},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {تیتانیم، آلیاژ شبه آلفا، ، مکانیزم کروی شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحولات ریرساختاری آلیاژ شبه آلفا Ti-811با ریرساختار لایه ای در حین فشار گرم
%A فاطمه زرقانی
%A Ebrahimi, GHolam Reza
%A جمید رضا عزت پور
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی
%D 2023

[Download]