دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی , 2023-11-28

عنوان : ( تاثیر هندسه پیشفرم بر پارامترهای تغییر شکل گرم در فرآیند آهنگری قطعه شاتون )

نویسندگان: رضا یساقی , علی ابراهیمیان , غلامرضا ابراهیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی هندسی پیشفرم بر پارامترهای تغییر شکل گرم در فرایند آهنگری قطعه شاتون از جنس فولاد 42CrMo4می با شد. بدین منظور دو پیشفرم متفاوت از نظر شکل هند سی برای رسیدن سه قطعه نهایی، طراحی و پارامترهای موثر بر فرایند آهنگری مورد برر سی قرار گرفت. همچنین به کمک نرم افزار Deform 3Dتوزیع دما، نرخ کرنش و نحوه سیلان ماده در فرایند آهنگری بسته، استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر این است که پیشفرم مربعی شکل تاثیر بهتری بر تنش سیلان، توزیع دما و سیلان یکنوا ختری نیسبت به سه نمونه پیشفرم گرد دارد که این امر علاوه بر کاهش اغتشاش و عدم تدا خل خطوط جریان، سبب توزیع دما یکنوا خت تر نیز در فرایند آهنگری شده و در نتیجه خواص مکانیکی مطلوب تری حاصل شده است

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, خطوط جریان, پیشفرم, آهنگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1097106,
author = {یساقی, رضا and ابراهیمیان, علی and ابراهیمی, غلامرضا},
title = {تاثیر هندسه پیشفرم بر پارامترهای تغییر شکل گرم در فرآیند آهنگری قطعه شاتون},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبیه سازی، خطوط جریان، پیشفرم، آهنگری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر هندسه پیشفرم بر پارامترهای تغییر شکل گرم در فرآیند آهنگری قطعه شاتون
%A یساقی, رضا
%A ابراهیمیان, علی
%A ابراهیمی, غلامرضا
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی
%D 2023

[Download]